Zwrot podatku z zagranicy – podstawowe informacje

Nasi obywatele uzyskujący przychody ze źródeł znajdujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy, który uprzednio nadpłacili. W tym celu powinni poznać zasady fiskalne dotyczące cudzoziemców w danym kraju oraz zgromadzić odpowiednie dokumenty

Osoby, które legalnie pracowały za granicą a z ich z wynagrodzenia potrącana była zaliczka na poczet podatku dochodowego mają prawo do odzyskania ewentualnej nadpłaty (zjawisko bardzo częste) w sposób całkowicie bezpieczny. Wynika to z obecności w prawie podatkowym większości krajów pewnych ulg podatkowych (przede wszystkim tzw. kwoty wolnej od podatku). W teorii, wystarczy w tym celu złożyć w lokalnym urzędzie skarbowym odpowiednią deklarację, który po sprawdzeniu przedstawionych danych wyliczy wysokość nadpłaty i zwróci podatnikowi przysługującą mu kwotę. Proces zwrotu podatku z zagranicy można uruchomić dopiero po zakończeniu się roku podatkowego w danym kraju. W większości krajów kończy się on ostatniego dnia  roku kalendarzowego.  Zwrot podatku z Holandii oraz zwrot podatku z Niemiec będzie więc możliwy po 31 grudnia, gdyż w tych krajach rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Z kolei zwrot podatku z Anglii podlegać będzie innemu terminarzowi, ponieważ na wyspach rok podatkowy trwa od 5 kwietnia do 6 kwietnia roku kolejnego. Istnieje również możliwość ubiegania się o zwrot podatku z zagranicy wcześniej, bezpośrednio po wyjeździe i zakończeniu pracy w danym kraju. Nie można już jednak w takim wypadku podejmować żadnej pracy zarobkowej w granicach tego kraju do końca danego roku podatkowego. Niestety nie można ściśle określić czasu, po upływie którego otrzymamy należną nam kwotę ze zwrotu podatku, zazwyczaj jest to od 2 do 6 miesięcy. Wszystko zależy od kompletności i poprawności dokumentów składanych w urzędzie skarbowym i w niemałym stopniu od wydajności jego pracowników, bowiem urzędy w większości wypadków nie są zobligowane do przestrzegania ściśle określonych ram czasowych rozpatrując nasze wnioski. Nierzadko telefoniczne lub pisemne ponaglenie może znacząco wpłynąć na sytuację naszego wniosku. Jest to więc jeden z argumentów za korzystaniem z pośrednictwa profesjonalnych firm – ich pracownicy pozostają w stałym kontakcie z organem rozpatrującym naszą dokumentację, mają więc możliwość monitorowania całego procesy i w rezultacie przyspieszenia zwrotu. Dokumenty wymagane przy zwrocie podatku różnią się zależności od kraju. Zawsze są to dokumenty potwierdzające dochód oraz zapłacone podatki wydane przez pracodawcę. Może to być dokument wystawiany na koniec roku podatkowego np. P60, z którym wiąże się zwrot podatku z Irlandii a czasem ostatni dowód wypłaty (payslip). Zawsze za to należy dokładnie wypełnić deklarację podatkową odpowiednia dla danego państwa.