Kryteria rezydencji podatkowej w Wielkiej Brytanii

Rezydencja podatkowa ma istotny wpływ na obowiązki  podatkowe. Rezydenci podatkowi danego państwa rozliczają  w tym państwie wszelkie dochody niezależnie od położenia ich źródła, z uwzględnieniem umów międzynarodowych i prawa wewnętrznego danego kraju. Nierezydenci rozliczają się tylko z przychodów osiąganych na terenie danego kraju.

W Wielkiej Brytanii rozróżnia się kilka kategorii rezydencji podatkowej. Można mieć status:

 • rezydenta (resident),
 • zwykłego rezydenta (ordinarily resident)
 • osoby mieszkającej w kraju na stałe (domiciled).
 • nierezydenta (not resident lub  not ordinarily resident )

Resident – rezydent

 • Status rezydenta przysługuje w danym roku podatkowym, jeśli spełni się warunek  przebywania przez  183 dni roku podatkowego w Wielkiej Brytanii  lub też zwyczajowo przyjeżdża do tego kraju przez 4 kolejno następujące po sobie lata, na średnio 91 lub więcej dni w roku podatkowym. Obecnie, do okresu pobytu w Wielkiej Brytanii, wlicza się każdy dzień, w którym osoba jest obecna tamże o północy tego dnia. Rok podatkowy liczy się  w Wielkiej Brytanii  od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego.
 • Status rezydenta przysługuje od chwili wkroczenia na teren kraju, jeśli przyjazd  do Wielkiej Brytanii ma na celu zamieszkanie tu na stałe lub przez okres przynajmniej trzech lat.

Ordinarily resident – zwykły rezydent

 • Osoby będące rezydentami Wielkiej Brytanii przez kilka kolejnych lat, są traktowane jako osoby przebywająca na stałe w tym kraju, czyli ordinarily resident
 • Traktowane jako ordinarily resident od dnia przyjazdu są osoby, które przybyły tu z oczywistym zamiarem pozostania w kraju przez okres przynajmniej trzech lat.

Domiciled – osoba zamieszkała na stałe

 • Domicile, dotyczy miejsca “zamieszkania serca” – czyli zwykle miejsca urodzenia i kraju, do którego kiedyś w przyszłości osoba zainteresowana prawdopodobnie chce wrócić. Status ten jest zazwyczaj nabywany w dniu przyjścia na świat i przysługuje na stałe.

Not Ordinarily Resident lub Not Resident

 • Do tej kategorii nierezydentów kwalifikują się osoby, która pracują za granicą UK i chcą zostać tam na stałe,
 • Nierezydenci płacą tylko podatek od swoich dochodów uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii – nie płacą podatków w Wielkiej Brytanii od dochodów zagranicznych.

Status rezydenta a zmiany sytuacji

Po przeprowadzce do lub z Wielkiej Brytanii spotkamy się z tzw. rezydencją łamaną.  Rok podatkowy podzielony jest zwykle na 2 – część nierezydenta i część rezydenta. W takim przypadku podatek  płaci się do brytyjskiego fiskusa tylko od dochodów zagranicznych z rozliczenia pit za okres rezydencji w UK

Warunki, a co zatem idzie status rezydenta,  może się zmienić z jednego roku podatkowego do następnego. Należy sprawdzić swój status, jeśli sytuacja się  zmieni, na przykład z powodu:

 • przebywania mniej lub więcej czasu w Wielkiej Brytanii,
 • nabycia lub sprzedaży domu w Wielkiej Brytanii,
 • zmiany pracy,
 • zmiany sytuacji rodzinnej ( rodzina przenosi się do lub z Wielkiej Brytanii, zamążpójście itp.)

Uzyskanie rezydentury podatkowej w Wielkiej Brytanii oznacza, że dochód uzyskany przez pracownika z tytułu wynagrodzenia za granicą jest zwolniony z opodatkowania w Polsce. Polska podpisała Konwencję z Wielką Brytanią oraz oraz innymi krajami dotyczącą podwójnego opodatkowania. Umowy międzynarodowe mają na celu unikanie opodatkowania tych samych dochodów w dwóch różnych krajach.

Aby  określić swój status podatkowy po przybyciu do Wielkiej Brytanii należy zgłosić się do urzędu podatkowego HM Revenue & Customs, gdzie po wypełnieniu odpowiednich formularzy i uzyskaniu statusu rezydenta podatkowego w UK można otrzymać potwierdzenie rezydencji dla urzędu skarbowego w Polsce, co pozwoli nam wyjaśnić ewentualne nieporozumienia w sprawach dotyczących rozliczania pit.

Osoby pracujące w Wielkiej Brytanii, jeśli nie uzyskały certyfikatu rezydenta podatkowego w UK to mają obowiązek w Polsce.

Może się zdarzyć, że dana osoba uznana za rezydenta podatkowego Wielkiej Brytanii jednocześnie będzie uznana za rezydenta podatkowego Polski. Każdy z tych krajów ma swoje wewnętrzne przepisy. Wystąpi wtedy problem podwójnej rezydencji  i państwa będą musiały rozstrzygnąć pomiędzy sobą konflikt rezydencji stosując zasady przewidziane w dwustronnej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeśli podatnik ma status rezydenta Wielkiej Brytanii i nie ma konfliktu rezydencji lub taki konflikt zostanie rozstrzygnięty na korzyść Wielkiej Brytanii, dana osoba fizyczna będzie podlegała w Polsce  ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – innymi słowy w takim przypadku obywatel polski, osiągający dochód wyłącznie na terytorium Wielkiej Brytanii, co do zasady nie będzie miał obowiązku rozliczyć pit w Polsce.

Ustalenie rezydencji podatkowej będzie istotne przy rozliczeniu pit 2017 (rozliczenie pit 2017, rozliczenie pit 2017, rozliczenie pit 2017 online, rozliczenie pit online). Osoby pracujące za granicą często mogą wystąpić o zwrot podatku z zagranicy (np. zwrot podatku z UK czy zwrot podatku z niemiec).

Zwrot podatku z Niemiec coraz bardziej popularny w naszym kraju

W związku z szybkim wzrostem ilości Polaków pracujących w Unii Europejskiej, jak również poprawą osiąganych przez nich zarobków zwrot podatku z Niemiec (podobnie jak zwrot podatku z Holandii) stanowi atrakcyjną opcję dla coraz większej grupy podatników. Programy PIT online dysponują zazwyczaj bazą informacji przydatną przy ubieganiu się o zwrot podatku z zagranicy – niezależnie od tego, czy będzie to zwrot podatku z Holandii, zwrot podatku z Niemiec czy też jakiegokolwiek innego kraju.

Każdy obywatel, który legalnie pracował poza granicami RP i przystępuje do rozliczenia PIT online, powinien poważnie rozważyć zwrot podatku z zagranicy, gdyż ma po temu prawo oraz ma szansę na odzyskanie znaczącej części zaliczek zapłaconych w trakcie pracy na konto podatku PIT w danym kraju. W przypadku RFN można liczyć na średnio 700 euro w czasie jednego roku podatkowego. Kraj ten stał się w czasie ostatnich kilku lat szczególnie atrakcyjny dla polskich robotników z powodu chłonności niemieckiej gospodarki, sąsiedztwa granic oraz otwarcia swojego rynku pracy dla naszych obywateli. W zeszłym roku minęło 5 lat, od kiedy masowo oraz legalnie pracujemy u naszych sąsiadów, z jak się wydaje obopólną korzyścią. W ostatnich latach zatrudnienie Polaków w Niemczech wzrosło niemal dwukrotnie do poziomu 354.000 w roku 2016. Pamiętając o tym oraz mając na względzie decyzję Wielkiej Brytanii o rozwodzie z Unią Europejską, nie należy mieć żadnych wątpliwości nie tylko co do tego, że jest to najbardziej naturalne przeznaczenie dla chcących pracować Europie Zachodniej Polaków, ale także, że silna pozycja Niemiec jako rynku pracy będzie się konsekwentnie umacniać. Niewątpliwym atutem Berlina jest ustawowo gwarantowana stawka min. o wartości 8,5 euro na godzinę. Jednak najważniejsze są wciąż bardzo dobre notowania gospodarki niemieckiej, ogromny potencjał kreowania nowych miejsc pracy oraz stabilny wzrost gospodarczy. Wszystko to sprawia, że dla wielu z nas RFN staje się atrakcyjnym miejscem nie tylko do zarabiania, ale również do osiedlenia się – niewątpliwie niemieckie PITy są znacznie atrakcyjniejsze od krajowych. O ile w latach dziewięćdziesiątych pracowaliśmy głównie jako robotnicy sezonowi, aktualnie w coraz bardziej znaczącym wymiarze znajdujemy zatrudnienie jako wykwalifikowany personel, a nawet sprawując funkcje kierownicze. Z pewnością warto tu wspomnieć polskich lekarzy i pielęgniarki — których z powodu odpływu do Niemiec zaczyna brakować w kraju. Z niemieckich danych statystycznych wynika, że 305.000 Polaków opłaca tam ubezpieczenie społeczne. Nietrudno to zrozumieć pamiętając o oferowanym przez niemieckich pracodawców wynagrodzeniu, którego poziomem wyjściowym jest 1400 euro na miesiąc. Biorąc te argumenty pod uwagę, oczywistym staje się widoczny w Internecie rozwój serwisów profesjonalnie organizujących zwrot podatku z Niemiec (nie są one bezpośrednio związane z PIT online), ponieważ nie wszyscy pracujący tam polscy podatnicy chcą zajmować się tym osobiście.

Sposób na zwrot podatku z zagranicy — zwrot podatku z Niemiec

Wiele osób pracuje aktualnie za granicą, a w związku z tym wprowadzono określone ustalenia międzynarodowe w zakresie pobierania podatków i określające, komu przysługuje zwrot podatku z zagranicy. Bezpośrednią konsekwencją takiego stanu rzeczy są różnice w procedurach ubiegania się o zwrot podatku z różnych państw — zwrot podatku z Irlandii prezentuje całkowicie odmienne wyzwania niż zwrot podatku z Anglii, a zwrot podatku z Holandii podlega innym wymogom niż zwrot podatku z Niemiec. Tutaj zajmiemy się podstawowymi informacjami, dotyczącymi sposobu ubiegania się o zwrot podatku z Niemiec.

Jeżeli starasz się o zwrot podatku z zagranicy, trzeba upewnić się, na jakich zasadach następuje rozliczenie, które może Ci dać taki zwrot podatku z zagranicy. Podstawową zasadą, która została wypracowana na drodze umów zagranicznych, jest zasada — unikania podwójnego opodatkowania przez obywateli pracujących za granicą. Oznacza ona, iż przy spełnieniu określonych warunków, można rozliczać się i podlegać opodatkowaniu tylko na obszarze jednego państwa.Jeśli więc rozliczasz się z dochodów zagranicznych — obowiązują dwie metody takich rozliczeń, które mają zapewnić zachowanie zasady podwójnego opodatkowania w Polsce. Są to: metoda rozliczania z tzw. wyłączeniem progresywnym oraz metoda odliczeń proporcjonalnych.Obydwie metody mają zapewnić, iż nie będziemy płacili w dwóch krajach podatków jednocześnie.Jeśli staramy się o zwrot podatku z Niemiec, musimy postarać się o zestaw odpowiednich dokumentów, które będą świadczyły o wysokości naszego dochodu oraz zaliczek na podatek dochodowy, który opłacał nasz pracodawca. W tym celu potrzebujemy dwóch takich najważniejszych dokumentów: karty podatkowej noszącej nazwę Lohnsteuerbescheinigung w oparciu, o którą dokonujemy rozliczeń podatkowych w Niemczech, a także zaświadczenia podatkowego — z zapisaną na nim datą końca pracy oraz w razie potrzeby dowodu osobistego i dodatkowych dokumentów, które zostaną wskazane w niemieckim organie podatkowym, gdzie będziemy się starać o zwrot podatku z Niemiec.Przysługuje nam możliwość zwrotu podatku z Niemiec w ciągu czterech lat wstecz. Trzeba jednak bezwzględnie dopełnić wszelkich formalności. Istnieje także możliwość zlecenia rozliczeń firmie zajmujących się podatkami i zwrócenia się z pytaniem, czy zwrot podatku z zagranicy nam przysługuje i w jakiej kwocie, by w przeciwnym przypadku nie tracić czasu na zbędne formalności.

Zwrot podatku z zagranicy — praca w Niemczech

Jednym z najpopularniejszych celów naszych wyjazdów zarobkowych w Europie jest RFN. W przypadku, gdy pracowaliśmy legalnie za Odrą lub też taką pracę planujemy, korzystne będzie zapoznanie się z procedurami zwrotu nadpłaconego tam podatku dochodowego. Powinniśmy przy tym pamiętać, iż formalności zwrotu PIT w każdym europejskim kraju wyglądają odmiennie, tak więc zwrot podatku z Irlandii, zwrot podatku z Anglii czy też zwrot podatku z Holandii z całą pewnością będzie przedstawiał inne wyzwania niż zwrot podatku z Niemiec

Na początek kilka słów o rozliczaniu wynagrodzeń pochodzących z pracy w granicach Niemiec. Polski podatnik zobligowany jest do opłacenia w Niemczech dochodowego podatku od fizycznych osób (Lohnsteuer). Z kolei w Polsce rozlicza się na podstawie metody zwolnienia progresywnej. W konsekwencji podatnik przygotowuje dwie deklaracje: jedną dla niemieckiego organu skarbowego odnoszącą się do zarobków osiąganych w Niemczech, drugą dla urzędu polskiego skarbowego dotyczącą zarobków we wskazanym roku bez względu na miejsca ich uzyskania.

Jeżeli w trakcie naszej pracy w RFN zaliczki odprowadzane na konto PIT przekroczyły kwotę, jaką ostatecznie jesteśmy zobowiązani zapłacić tamtejszemu fiskusowi mamy prawo wnosić o zwrot PIT. Zwrot podatku z Niemiec, podobnie jak każdy inny zwrot PIT z zagranicy, wymaga przede wszystkim zgromadzenia dokumentów potwierdzających wysokość pobranych zaliczek. W Niemczech są nimi zaświadczenia podatkowe (Lohnsteuerbescheinigung) oraz karta podatkowa (Lohnsteuerkarte). Obydwa dokumenty stanowią potwierdzenie pełnych zarobków osiąganych w zakresie roku podatkowego, jednak Lohnsteuerbescheinigung dotyczy zawsze tylko jednego pracodawcy — jeśli mieliśmy ich kilku, od każdego powinniśmy otrzymać osobne zaświadczenie. Lohnsteuerkarte umożliwia dopisywanie zarobków od kolejnych pracodawców, warto jednak zauważyć, iż wychodzi ona od paru lat z użycia (jej funkcje przejmuje elektroniczny system przekazywania danych) a jej brak u podatnika nie jest niczym wyjątkowym. W przypadku braku obydwu wyżej wymienionych dokumentów zwrot podatku z Niemiec można przeprowadzić także na bazie odcinków wypłat (Abrechnung der Brutto-Netto-Bezuge). Wystarczą nam jedynie dwa ostatnie, z końca pracy.

Ponieważ zwrot PIT z zagranicy (podobnie jak i w kraju) odbywa się na bazie przysługujących nam ulg, niezbędne będzie przygotowanie dla niemieckiego urzędu dokumentów poświadczających nasze prawo do tychże ulg. Wśród najczęściej występujących wymienić należy zaświadczenia o stanie rodzinnym oraz kopie zameldowania z miejsc pobytu w Niemczech. Jeżeli pobieraliśmy zasiłek rodzinny (Kindergeld) będą to dokumenty z nim związane. Jeśli ulgi, o które występujemy, wynikają z naszej indywidualnej sytuacji, powinniśmy ową sytuację odpowiednio poświadczyć.

Zwrot podatku z zagranicy i podatek od podatku w rozliczeniu PIT

Rozliczenie odzyskania podatku z zagranicy w jego najbardziej popularnych formach (zwrot podatku z Irlandii oraz zwrot podatku z Anglii, także zwrot podatku z Niemiec i zwrot podatku z Holandii) jest ostatecznie, w obliczu polskiego prawa podatkowego kolejnym sposobem na zasilanie państwowego budżetu.

Drodzy podatnicy — to niestety nie pomyłka — RP traktuje wasz zwrot PIT z zagranicy jako… przychód i oczekuje zapłacenia od jego wartości podatku, czyli, innymi słowy, obciąża was podatkiem od podatku. Cała kwestia dotyczy oczywiście masowego w naszym kraju zjawiska pracy polskich rezydentów za granicą. Każda legalnie pracująca w innym kraju osoba, od której pobierano zaliczki na PIT, może z dużym prawdopodobieństwem liczyć na zwrot PIT (głównie ze względu kwoty wolne od PIT). W szczególności idzie o podatników, którzy w rocznym rozliczeniu korzystali z tzw. ulgi abolicyjnej, a więc z zaliczenia proporcjonalnego. Metoda ta umożliwia zredukowanie opodatkowania w Polsce o wartość podatku PIT zapłaconego za granicą. Jednak to jest właśnie moment, w którym wkracza nasz rodzimy fiskus — po zwrocie nadpłaty PIT z zagranicy jesteśmy zobowiązani do częściowego zwrotu podatku zniwelowanego przy użyciu metody zaliczenia proporcjonalnego. RP i jej organy podatkowe wymuszają te płatność, pomimo iż osoba korzystająca z ulgi abolicyjnej w zasadzie nie powinna zwracać swojego zwrotu podatku — dany dochód osiągnięty za granicą został już przecież właściwie opodatkowany.

W praktyce rocznego rozliczenia podatkowego musimy więc traktować zwrot podatku z zagranicy jako jeden z przychodów — należy doliczyć kwotę, która uprzednio została odliczona od PIT z zastosowaniem formuły ulgi abolicyjnej, ponieważ w obliczu reguł prawa podatkowego stanowi ona przychód podatkowy. Zwrot powinien zostać rozliczony w powyższy sposób w roku, w którym został otrzymany. Jest to o tyle istotne, że jeśli datą zarejestrowania przychodu jest data osiągnięcia zwrotu podatku dochodowego od zagranicznego organu podatkowego (ewentualnie pozostawienia kwoty zwrotu do dyspozycji podatnika), to nie ma potrzeby korygowania wcześniej złożonej deklaracji podatkowej w celu doliczenia zwrotu. Wystarczy, jeśli zrobimy to w roku podatkowym otrzymania zwrotu.

Warto na koniec wspomnieć, że jeśli polski podatnik korzysta na potrzeby dochodów zagranicznych z tzw. metody zwolnienia z progresją i jest całkowicie zwolniony w kraju z PIT od dochodów zagranicznych, jego zwrot nie będzie doliczany do krajowych przychodów, jednak może wywierać wpływ na wysokość stawki podatkowej obejmującej jego polskie dochody.

Zwrot podatku z zagranicy – podstawowe informacje

Nasi obywatele uzyskujący przychody ze źródeł znajdujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy, który uprzednio nadpłacili. W tym celu powinni poznać zasady fiskalne dotyczące cudzoziemców w danym kraju oraz zgromadzić odpowiednie dokumenty

Osoby, które legalnie pracowały za granicą a z ich z wynagrodzenia potrącana była zaliczka na poczet podatku dochodowego mają prawo do odzyskania ewentualnej nadpłaty (zjawisko bardzo częste) w sposób całkowicie bezpieczny. Wynika to z obecności w prawie podatkowym większości krajów pewnych ulg podatkowych (przede wszystkim tzw. kwoty wolnej od podatku). W teorii, wystarczy w tym celu złożyć w lokalnym urzędzie skarbowym odpowiednią deklarację, który po sprawdzeniu przedstawionych danych wyliczy wysokość nadpłaty i zwróci podatnikowi przysługującą mu kwotę. Proces zwrotu podatku z zagranicy można uruchomić dopiero po zakończeniu się roku podatkowego w danym kraju. W większości krajów kończy się on ostatniego dnia  roku kalendarzowego.  Zwrot podatku z Holandii oraz zwrot podatku z Niemiec będzie więc możliwy po 31 grudnia, gdyż w tych krajach rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Z kolei zwrot podatku z Anglii podlegać będzie innemu terminarzowi, ponieważ na wyspach rok podatkowy trwa od 5 kwietnia do 6 kwietnia roku kolejnego. Istnieje również możliwość ubiegania się o zwrot podatku z zagranicy wcześniej, bezpośrednio po wyjeździe i zakończeniu pracy w danym kraju. Nie można już jednak w takim wypadku podejmować żadnej pracy zarobkowej w granicach tego kraju do końca danego roku podatkowego. Niestety nie można ściśle określić czasu, po upływie którego otrzymamy należną nam kwotę ze zwrotu podatku, zazwyczaj jest to od 2 do 6 miesięcy. Wszystko zależy od kompletności i poprawności dokumentów składanych w urzędzie skarbowym i w niemałym stopniu od wydajności jego pracowników, bowiem urzędy w większości wypadków nie są zobligowane do przestrzegania ściśle określonych ram czasowych rozpatrując nasze wnioski. Nierzadko telefoniczne lub pisemne ponaglenie może znacząco wpłynąć na sytuację naszego wniosku. Jest to więc jeden z argumentów za korzystaniem z pośrednictwa profesjonalnych firm – ich pracownicy pozostają w stałym kontakcie z organem rozpatrującym naszą dokumentację, mają więc możliwość monitorowania całego procesy i w rezultacie przyspieszenia zwrotu. Dokumenty wymagane przy zwrocie podatku różnią się zależności od kraju. Zawsze są to dokumenty potwierdzające dochód oraz zapłacone podatki wydane przez pracodawcę. Może to być dokument wystawiany na koniec roku podatkowego np. P60, z którym wiąże się zwrot podatku z Irlandii a czasem ostatni dowód wypłaty (payslip). Zawsze za to należy dokładnie wypełnić deklarację podatkową odpowiednia dla danego państwa.

Zwrot podatku z zagranicy – wymagane dokumenty

Polacy uzyskujący przychody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej często mogą starać się o zwrot nadpłaconego podatku. W tym celu muszą zgromadzić odpowiednie dokumenty.

 

Poniżej kilka przykładów.

 

AUSTRIA

O zwrot nadpłaconego w Austrii podatku może ubiegać się każda osoba, która legalnie pracowała na terenie Austrii. Jeśli przepracowała mniej niż 183 dni w danym roku to poza dochodami w Austrii, nie powinna posiadać dochodów wyższych niż 11 000 euro. Natomiast po przepracowaniu 6 miesięcy, możemy rozliczać się  z podatku bez względu na wysokość dochodów poza granicami Austrii.

Podatek z Austrii można odzyskać nawet do pięciu lat wstecz a dokumentem umożliwiającym rozliczenie się z podatku jest Lohnzettel – odpowiednik polskiej karty podatkowej, który otrzymuje się od pracodawcy do końca lutego każdego roku w formie papierowej lub opcjonalnie w formie elektronicznej do końca stycznia.

BELGIA

Aby starać się o zwrot podatku z Belgii niezbędna jest karta podatkowa LONNFICHE, którą wystawia pracodawca. Inne wymagane dokumenty to:

 • Wypełniony formularz,
 • Forma na dany rok podatkowy (w przypadku wspólnego rozliczenia formę na rok małżonkowie muszą podpisać  wspólnie),
 • Dwa pełnomocnictwa (w przypadku rozliczenia wspólnego pełnomocnictwa muszą być podpisane również przez małżonka),
 • Kopia dowodu osobistego (w przypadku wspólnego rozliczenia także kopia dowodu małżonka),
 • Kopia PIT 36 + załącznik ZG (w przypadku wspólnego rozliczenia kopie  PIT-ów muszą być także małżonka),
 • Tłumaczonym Akt Małżeństwa ,
 • Tłumaczony Aktu Urodzenia Dzieci ,
 • Tłumaczony Meldunek -w przypadku pełnoletnich dzieci będących na utrzymaniu rodziców.

DANIA

 • niezbędny jest dokument ARSOPGORELSE –  wstępne rozliczenie przesyłane przez urząd duński na adres klienta zarejestrowany w urzędzie,
 • kody TASTSELV (lub hasło dostępu do systemu) – dla złożenia deklaracji online, w przypadku braku kodów  istnieje możliwość zamówienia ich na stronie urzędu,
 • formularz na konto FOREIGN NEMKONTO – urząd duński przekazuje zwroty wyłącznie na zarejestrowane konta należące do klientów, zwroty przekazywane są w walucie PLN.
 • dokumenty od pracodawcy (Lonseddel, Oplysningsseddel), nie są wymagane jeśli klient dostarczy Arsopgorelse – w zależności od sytuacji paski wypłaty oraz umowę o pracę,
 • kopia dowodu osobistego lub paszportu.

HOLANDIA

Aby starać się o zwrot podatku z Holandii potrzebna jest karta podatkowa JAAROPGAAF lub ostatni SALARIS.

Do rozliczenia podatku rozłąkowego, niezbędne jest posiadanie następujących dokumentów:

 • Unijny Akt Małżeństwa / Oświadczenie Zgody na wspólne rozliczenie przez obie strony – w przypadku gdy partnerem fiskalnym nie jest małżonek,
 • przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na Holenderski/Angielski/Niemiecki potwierdzenie wspólnego meldunku (pobranego z gminy) – wymagane także dla partnerów fiskalnych nie będących małżeństwem, potwierdzający co najmniej 6-miesięczny okres wspólnego zameldowania,
 • dwustronna kopia dowodu osobistego obojga partnerów fiskalnych,
 • numery SOFI/BSN obojga partnerów fiskalnych,
 • PIT potwierdzający dochody osoby przebywającej na terenie Polski,
 • jarograaf/salaris potwierdzający dochody osoby pracującej na terenie Holandii,
 • wypełnione formularze osobne dla każdego z partnerów fiskalnych.

IRLANDIA

Aby uzyskać zwrot podatku z Irlandii trzeba posiadać:

 • Dokument P45 – jest to dokument, który wystawia pracodawca za każdym razem kiedy kończy się pracę w Irlandii w trakcie trwania roku podatkowego.
 • Dokument P60 – jest to dokument, który wystawia pracodawca na koniec roku podatkowego (31 grudzień).
 • Income Levy Certificate oraz Universla Social Charge Certificate – opcjonalnie.

NIEMCY

Podstawą do rozliczenia i zwrotu podatku dochodowego jest Lohnsteuerbescheinigung czyli niemiecka karta podatkowa. Rozliczenie i zwrot podatku z Niemiec można dokonać także na podstawie Lohn und gehalt Abrechnung, o ile jest to ostatni odcinek i zawiera datę zakończenia pracy. Oba te dokumenty wydaje pracownikowi pracodawca.

Ponadto konieczne jest wypełnienie niemieckich formularzy podatkowych. Przydatne są również kopie paszportu, zameldowania w Niemczech, pozwoleń na pracę, zaświadczenie o stanie rodzinnym (w przypadku chęci skorzystania z ulgi na dzieci) oraz niekiedy inne dokumenty służące do uwiarygodnienia okresu pobytu w Niemczech, przebiegu zatrudnienia i należnych ulg podatkowych. Często też niemieckie urzędy finansowe żądają zaświadczeń o dochodach uzyskanych w tym samym roku w Polsce.

NORWEGIA

Niezbędna jest karta podatkowa  SKATTEKORT. otrzymać kartę podatkową (skattekort) potrzebne są następujące dokumenty :

 •  Ważny paszport. Dla obywateli krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub obywateli Szwajcarii uznaje się również inny dokument tożsamości, o ile jest on uznawany jako dokument podróżny w krajach Unii Europejskiej.
 •  Umowę o pracę/Kontrakt zatrudnienia z norweskim pracodawcą.
 •  Norweski D-nummer lub pesel norweski (fodselsnummer),
 •  Adres zameldowania – nie otrzyma się pozwolenia na pobyt bez adresu w Norwegii, a co za tym idzie nie dostanie się skattekort bez pozwolenia.

WIELKA BRYTANIA

Zwrot podatku za pracę w UK przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała w jednym z krajów: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, a pracodawca odprowadzał za nią zaliczki na podatek.

Do rozliczenia wystarczy tylko karta podatkowa P45 i P60 lub – w przypadku ich braku – payslipy.

O zwrot podatku z Anglii można ubiegać się za okres 5 ostatnich lat podatkowych .

Osoby chcące uzyskać zwrot podatku z zagranicy mogą występować o zwrot samodzielnie lub zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanych firm.