Zwrot nadpłaty podatku za 2017 rok

Wielu podatników , którzy złożyli pity 2016, czeka na zwrot nadpłaty podatku. Nadpłata może wystąpić, jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że w trakcie roku wpłacono więcej zaliczek niż wynosi roczna kwota podatku.

Na zwrot nadpłaty podatku od dochodów osiągniętych w 2016 r. czekają m.in.:

  • osoby, których zeszłoroczny dochód wykazany w pit 2016 nie przekroczył 3091 zł,
  • rozliczający pit na preferencyjnych warunkach małżonkowie, których zeszłoroczne dochody znalazły się w różnych przedziałach skali podatkowej,
  • osoby rozliczające się wspólnie z dzieckiem,
  • podatnicy, którzy skorzystali z przysługujących im odliczeń, np. ulgi na dzieci, odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne itd..
  • zleceniobiorcy,
  • wykonawcy umów o dzieło.

Nadpłata to kwota, którą organ podatkowy powinien zwrócić podatnikowi. Powstaje ona z dniem złożenia zeznania rocznego.  Od tej chwili też podatnik może spodziewać się jej zwrotu. To, czy faktycznie taki zwrot nastąpi, a także w jakim czasie i jakiej wartości zostanie on dokonany zależy od wielu czynników.

Standardowy termin na zwrot nadpłaconego podatku wynosi 3 miesiące. W przeważającej części przypadków organy skarbowe dokonują zwrotu zdecydowanie wcześniej.

Termin 3 miesięcy nie jest liczony od ostatniego ustawowego dnia na złożenie deklaracji ( pity 2016 można było złożyć do 1 maja 2017 roku), lecz należy liczyć od dnia złożenia rozliczenia pit przez podatnika, czyli od  dnia podania deklaracji w okienku podawczym urzędu, dnia wysyłki deklaracji pocztą polską listem poleconym, dnia otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru w przypadku składającego deklarację przez internet.

Przykład

Pan Kowalski  złożył 15 marca 2017 roku deklarację roczną pit 37 online i wykazał w niej nadpłatę 100 zł.  Urząd skarbowy ma czas na rozliczenie zwrotu nadwyżki podatku do dnia 15 czerwca 2017 roku

Wyjątek stanowią nadpłaty wynikające z deklaracji internetowych składanych przez rodziny wielodzietne. Zwroty powinny dotrzeć do nich w terminie 30 dni od dnia złożenia rocznego PIT-a. Taki wyjątek przewiduje ustawa o Karcie Dużej Rodziny.

W praktyce najszybciej na zwrot pieniędzy od fiskusa mogą liczyć podatnicy, którzy rozliczają pit  przez internet.

Termin zwrotu nadpłaconego podatku liczy się inaczej, jeśli podatnik dokonał korekty rocznego zeznania podatkowego. W takim przypadku, fiskus na zwrot nadpłaty podatku dochodowego ma dwa miesiące od dnia złożenia wniosku wraz ze skorygowaną deklaracją, nie wcześniej jednak niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia samej deklaracji rocznej.

Nie wszyscy podatnicy otrzymają zwrot nadpłaconego podatku. Co do zasady napłata podatku dochodowego wynikająca z rozliczenia rocznych dochodów w pierwszej kolejności zaliczana jest na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Zwrotu mogą więc nie doczekać się podatnicy, którzy posiadają zaległości w płatnościach na rzecz państwa (np. nie zapłacili. za mandat drogowy).

Zwrot nie obejmuje też małych kwot, które stanowią równowartość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym i fiskus zaliczy je na poczet innych lub przyszłych zobowiązań podatkowych podatnika. Takie małe kwoty można odzyskać w kasie urzędu skarbowego, jeżeli podatnik wystąpi z pisemnym wnioskiem a o należne mu kilka złotych.