Wspólne rozliczenie PIT małżonków

Małżonkowie mogą opodatkować dochody uzyskane w roku podatkowym łącznie, ale pod pewnymi warunkami określonymi przepisami podatkowymi. Wspólny PIT można złożyć jeśli cały rok istniał związek małżeński, że przez ten czas była między małżonkami wspólność majątkowa i żadne z małżonków nie prowadziło pozarolniczej działalności opodatkowanej liniowo, ryczałtem czy w formie karty podatkowej.

Warunki te trzeba spełnić łącznie, co oznacza, że w razie zmiany majątkowego ustroju małżeńskiego, czyli ustanowienia rozdzielności majątkowej, nie będzie możliwości wspólnego rozliczenia. Powinni również podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a więc mieć tu miejsce zamieszkania.

Możliwość wspólnego wypełnienia PIT mają małżonkowie mieszkający pod jednym adresem, ale również posiadający różne miejsca zamieszkania. W takim przypadku wspólne zeznanie podatkowe wyślą jednak do jednego, wybranego przez siebie urzędu skarbowego, ustalonego według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, czyli albo do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żony, albo do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania męża. O wyborze urzędu skarbowego, do którego chcą złożyć wspólny pit, decydują małżonkowie.

Zapisy art. 6. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują, że małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, którzy w związku małżeńskim pozostawali przez cały rok podatkowy, mogą być na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Należy tu zaznaczyć, że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.

Określenie “na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym” należy rozumieć w ten sposób, że zaznaczając odpowiedni kwadrat w punkcie 6.2 zeznania PIT -37 lub PIT -36 małżonkowie wyrażają jednoznacznie wolę wspólnego opodatkowania. Zgodnie z informacją zawartą na deklaracji PIT 37 oraz  PIT-36 zaznaczenie odpowiednich kwadratów i złożenie podpisów traktuje się na równi ze złożeniem wniosku o zastosowanie wspólnego rozliczenia pit.

Zasada wspólnego rozliczenia podatkowego małżonków  ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany na zasadach ogólnych , albo jego dochody były tak niskie,że  nie powodowały obowiązku uiszczenia podatku.

Od rozliczenia za 2010 rok wystarczy podpis jednego małżonka na wspólnym zeznaniu. Dotyczy to również rozliczenia pit 2017 online (pit36 online, pit 37 online). Rozliczanie pit przez internet nie jest trudne. Rozlicz pit online wspólnie z małżonkiem, jeśli warunki przewidziane ustawą są spełnione. Program do pit 2017 pomoże w wypełnianiu deklaracji. Zeznanie podpisywane jest tylko przez małżonka który występuje pierwszy na zeznaniu. Jest to równoznaczne z  oświadczeniem o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Złożenie niezgodnego z prawdą oświadczeni jest zagrożone odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania.