Ważne aspekty rozliczenia podatkowego PIT 2017

Błędy w e-deklaracjach

Z każdym rokiem rośnie liczba podatników przekonanych do rozliczania pit online. Można przypuszczać, że rozliczenie pit 2017 przez internet będzie najpopularniejszą formą złożenia deklaracji podatkowych w 2018 roku.

Program do rozliczania pit 2017 pomoże nam wypełnić formularz, który następnie trzeba wysłać do urzędu skarbowego. Jeśli pojawi się komunikat 200 – przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pit za 2017 online zostanie wysłany. Weryfikacja wypełnionego formularza nie wykazała błędów, dokument przesłany do systemu e-Deklaracje zostanie przekazany do urzędu skarbowego wskazanego przez podatnika. Można pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Program pit 2017 online zadziałał poprawnie.

Ale może się zdarzyć, że rozliczanie pit 2017 online zostanie odrzucone. Otrzymamy wtedy komunikat o rodzaju błędu  sporządzanego dokumentu.  Błędy oznaczone są numerami  100,101,102, 300,301, 302, 303, 400 do 418

Błędy oznaczone 100, 101,102 i 300 dotyczą procesu przesyłania dokumentu. Czasem wystarczy wysłać dokument ponownie, a niekiedy trzeba zmienić program, aby rozliczyć pit.

Numery 301,302, 303 informują o procesie weryfikacji dokumentu. Niekiedy zajmuje to więcej czasu, gdyż zdarzają się kolejki do weryfikacji. Należy wtedy przeczekać, aż proces zostanie zakończony, ewentualnie zaktualizować po pewnym czasie status deklaracji.

Ukazanie się numeru z zakresu 400 – 418 świadczy o negatywnej weryfikacji. Każdy numer to informacja o innym rodzaju błędu. Np. 412 lub 414 to komunikaty o niezgodności danych informacyjnych, identyfikacyjnych,  – najczęściej to niewłaściwy nr PESEL, NIP, nazwisko, drugie imię, data urodzenia. Może to wynikać z pomyłki przy wpisywaniu albo z informacji, jakie złożyliśmy w  deklaracji ZAP-3/NIP-3, a które się zdezaktualizowały.

Jeśli jesteśmy pewni poprawności wpisanych danych, musimy zwrócić się do urzędu skarbowego w celu wyjaśnienia, czy mają dobrze wpisane nasze dane.

Poprawnie wypełniony formularz rozliczenia podatkowego można wysłać tylko raz. Jeśli spróbujemy wykonać to ponownie, pojawi się komunikat 411 informujący o tym, że w systemie już został złożony dokument z takim identyfikatorem podatkowym. Można wysłać ponownie rozliczenie za ten sam rok podatkowy, ale tylko jako korektę wcześniej złożonego zeznania.

 

Zakład pracy płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy

Podatnicy, którzy uzyskują przychody od płatnika, np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, renty bądź emerytury, nie odprowadzają zaliczek samodzielnie. Przepisy podatkowe wskazują, że  za ustalenie wysokości, pobór i terminowe opłacenie zaliczek od wypłacanego wynagrodzenia lub świadczenia, odpowiedzialny jest w tym przypadku płatnik.

Art. 32 ust. 2 ustawy o pit  doprecyzowuje zasady ustalania wysokości dochodu ze stosunku pracy stanowiącego podstawę obliczenia zaliczek, w tym zasady rozliczania świadczeń nieodpłatnych i odpłatnych częściowo. Dochodem pracownika stanowiącym podstawę do obliczenia zaliczki na podatek są uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 ustawy o pit oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 ustawy o pit (pracownik ma obowiązek  złożyć oświadczenie o spełnieniu określonych warunków, aby skorzystać z tych regulacji) oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne.

Zaliczki podlegają również pomniejszeniu o:

1) kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, pod warunkiem, że pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym poinformuje, że:

a) nie otrzymuje emerytury ani renty za pośrednictwem płatnika,

b) nie osiąga przychodów jako członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

c) nie osiąga dochodów, podlegających opodatkowaniu w formie zaliczek miesięcznych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o pit,

d) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy albo z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

e) właśnie ten zakład pracy jest właściwy, aby  stosować wspomniane zmniejszenie.

Jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich utrzymuje się w latach następnych, następnych  oświadczeń nie składa się. Natomiast w przypadku powiadomienia  zakładu pracy o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, zaliczki nie pomniejsza o kwotę ulgi.

2) kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne  pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy z przychodów podatnika.

Jeśli pracownik wykonuje swoją pracę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów tam uzyskanych, jeśli dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaliczki pobrane i odprowadzone do urzędu skarbowego przez płatnika podlegają rozliczeniu pit po zakończeniu roku podatkowego. Rozlicz pit elektronicznie. Dowiesz się, jak rozliczyć pit przez internet korzystając np. z programu pit 2017 online i w ten sposób unikniesz konieczności samodzielnego sprawdzania szczegółowych przepisów i skomplikowanych obliczeń.

 

Dochody dziecka a ulga prorodzinna

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa szczegółowe warunki uprawniające do skorzystania z odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi. Warunki te dotyczą zarówno rodziców jak i dzieci.

Prawo do ulgi prorodzinnej przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:

 1. w stosunku do dziecka małoletniego:
 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą
 1. utrzymywał dzieci pełnoletnie :
 • które miały orzeczenie o niepełnosprawności, otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną –   bez względu na ich wiek,
 • uczące się – do ukończenia przez nie 25 roku życia.

Szczegółowe warunki dotyczące sposobu opodatkowania i wysokości dochodów odnoszą się zarówno do rodziców, jak i do dzieci.

Dochody dzieci nieodbierające prawa do ulgi prorodzinnej

Dochody małoletnich dzieci nie ograniczają prawa do ulgi niezależnie od ich wysokości. Jeżeli rodzic spełnia warunki do skorzystania z ulgi, to bez względu na wysokość dochodu małoletniego dziecka może skorzystać z rozliczeniu pit 2017 (rozliczenie pit 2017 online) z ulgi prorodzinnej.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku dziecka pełnoletniego. Dziecko może uzyskiwać dochody w danym roku podatkowym, a rodzic w dalszym ciągu będzie miał prawo odliczeń w pit 2017 z tytułu  ulgi prorodzinnej pod warunkiem, że wysokość dochodów dziecka (do ukończenia 25 roku życia) nie przekroczy kwoty 3089 zł za rok podatkowy. Jeżeli dziecko zarobi w ciągu roku więcej niż wskazany 3089 zł, pit z ulgą na dziecko nie będzie mógł zostać złożony skutecznie przez podatnika, Kwota limitu dochodu  dziecka dotyczy dochodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Warto zauważyć, że niektóre dochody uzyskiwane przez dziecko nie spowodują utraty prawa do ulgi prorodzinnej niezależnie od ich wysokości. Są to np. dochody ze zbycia nieruchomości, czy drobne umowy zlecenia w kwocie do 200 zł.

Przychody osiągane przez dziecko, które nie stanowią przeszkody do skorzystania z ulgi prorodzinnej, to:

 • przychody z działalności rolniczej,
 • z najmu prywatnego, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – opodatkowanych ryczałtem 8,5 %,
 • zyski z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% podatkiem zryczałtowanym, np. z dywidendy,
 • odsetki uzyskanych z tytułu oszczędzania,
 • zyski ze sprzedaży nieruchomości.

Utrata prawa do ulgi prorodzinnej

Natomiast prawo do ulgi na dzieci straci rodzic, jeśli dziecko:

 • prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną liniową 19% stawką podatku lub
 • na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzi działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane jednolitą 19% stawką podatku
 • podlega przepisom ustawy o podatku tonażowym

Przykład 1: Dziecko uzyskało pełnoletniość w czerwcu. Po tym dniu osiągnęło dochody w kwocie 10.000 zł i nie podjęło nauki. Ulga przysługuje wyłącznie za okres, w którym dziecko było małoletnie (do miesiąca, w którym dziecko ukończyło 18 rok życia włącznie). Nie ma znaczenia, że dziecko uzyskało dochód 10.000 zł w skali roku, gdyż w stosunku do dzieci małoletnich ustawodawca nie wprowadził kryterium dochodowego.

Przykład 2: Dziecko ukończyło 18 lat w czerwcu. W tym roku podatkowym uzyskiwało dochody: 10 000 zł do końca kwietnia i 2000 zł w grudniu. Ulga na dziecko przysługuje za cały rok, gdyż 10000 zł uzyskało dziecko w okresie, kiedy było małoletnie, a kryterium dochodowe, ograniczające wysokość rocznego dochodu do 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej, dotyczy dochodu dziecka pełnoletniego. Taki warunek nie odnosi się do dziecka małoletniego. Obliczanie dochodu uzyskanego przez dziecko, należy rozpocząć od dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Dochód w kwocie 2.000 zł osiągnięty przez dziecko po uzyskaniu przez nie pełnoletności nie przekracza limitu 3089 zł , a więc pozostaje bez wpływu na prawo rodziców do korzystania z ulgi na dzieci.

Przykład 3: Dziecko pełnoletnie (do ukończenia 25 lat), naukę ukończyło w czerwcu, od sierpnia zaś pracowało i osiągnęło dochody w wysokości 10.000 zł . W tym przypadku ulga nie przysługuje, ponieważ dziecko przez cały rok było pełnoletnie, a jego dochody przekroczyły w roku podatkowym kwotę 3.089 zł.

Pit za 2017 online można rozliczyć korzystając z programu pit 2017 online. Informacje, jak rozliczyć pit przez internet, znajdziemy na portalu podatnika.

 

Zwrot podatku z zagranicy – praca w Niemczech

Jednym z najpopularniejszych celów naszych wyjazdów zarobkowych w Europie jest RFN. W przypadku, gdy pracowaliśmy legalnie u naszych zachodnich sąsiadów lub też taką pracę planujemy powinniśmy zapoznać się z procedurami zwrotu nadpłaconego tam podatku dochodowego.

Na początek kilka słów o rozliczaniu wynagrodzeń pochodzących ze stosunku pracy na terytorium Niemiec. Polski podatnik zobowiązany jest do płacenia w Niemczech podatku dochodowego od osób fizycznych (Lohnsteuer). Z kolei w Polsce rozlicza się w oparciu o metodę zwolnienia z progresją. W konsekwencji podatnik przygotowuje dwie deklaracje: jedną dla niemieckiego organu skarbowego dotyczącą zarobków uzyskanych w Niemczech, drugą dla polskiego urzędu skarbowego dotyczącą zarobków w danym roku niezależnie od miejsca ich uzyskania.

Jeżeli w trakcie naszej pracy w RFN zaliczki odprowadzane na poczet podatku dochodowego przekroczyły kwotę jaką ostatecznie jesteśmy zobowiązani zapłacić tamtejszemu fiskusowi mamy prawo ubiegać się o zwrot podatku. Zwrot podatku z Niemiec, podobnie jak każdy inny zwrot podatku z zagranicy, wymaga przede wszystkim zgromadzenia dokumentów potwierdzających wysokość pobranych zaliczek. W Niemczech są nimi zaświadczenia podatkowe (Lohnsteuerbescheinigung) oraz karta podatkowa (Lohnsteuerkarte). Obydwa dokumenty zaświadczają całkowite zarobki uzyskane w trakcie roku podatkowego, jednak Lohnsteuerbescheinigung dotyczy zawsze tylko jednego pracodawcy – jeśli mieliśmy ich kilku, od każdego powinniśmy otrzymać osobne zaświadczenie. Lohnsteuerkarte umożliwia dopisywanie zarobków od kolejnych pracodawców, warto jednak zauważyć, iż wychodzi ona od kilku lat z użycia (jej funkcje przejmuje elektroniczny system przekazywania danych) a jej brak u podatnika nie jest niczym wyjątkowym. W przypadku braku obydwu wyżej wymienionych dokumentów, zwrot podatku z Niemiec można przeprowadzić także w oparciu o odcinki wypłat (Abrechnung der Brutto-Netto-Bezuge). Wystarczą nam jedynie dwa ostatnie, z końca pracy.

Ponieważ zwrot podatku z zagranicy (podobnie jak i w kraju) odbywa się w oparciu o przysługujące nam ulgi, niezbędne będzie przygotowanie dla niemieckiego urzędu dokumentów poświadczających nasze prawo do tychże ulg. Wśród najczęściej występujących wymienić należy zaświadczenia o stanie rodzinnym oraz kopie zameldowania z miejsc pobytu w Niemczech. Jeżeli pobieraliśmy zasiłek rodzinny (Kindergeld) będą to dokumenty z nim związane. Jeśli ulgi, o które występujemy wynikają z naszej indywidualnej sytuacji, powinniśmy ową sytuację odpowiednio poświadczyć.