Najbliższe rozliczenie podatkowe

Program PIT online oraz kwestia straty podatkowej

Termin „strata podatkowa”, choć jednoznacznie kojarzący się raczej z negatywnymi aspektami rozliczenia podatkowego jest w istocie przemyślanym mechanizmem zabezpieczenia podatnika przed skutkami niepowodzeń w jego aktywności zarobkowej. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego zapewniają w takich okolicznościach ewentualność odliczania zanotowanej straty podatkowej w przeciągu kilku przyszłych rozliczeń podatku dochodowego PIT online.

PITy roczne online postawią nas zawsze wobec konieczności wykazania straty podatkowej w przypadku, gdy w okresie trwania pełnego roku podatkowego zanotujemy poziom dochodów poniżej poziomu kosztów, jakie ponieśliśmy. Z uwagi na fakt, iż stratę podatkową wykazuje się zawsze w odniesieniu do pełnego roku podatkowego, wspomniany deficyt może być potraktowany jako strata podatkowa, tylko jeśli jest wynikiem zamknięcia roku podatkowego (np. przy zastosowaniu oprogramowania program PIT online).

Stratę podatkową jako podstawę do odliczeń podatkowych stosujemy zawsze jedynie w zakresie pojedynczego źródła przychodów. Ponieważ z przepisów obowiązującego prawa podatkowego wynika, że stratę podatkową możemy odliczać od dochodu w przeciągu pięciu lat od chwili jej zanotowania, a jednocześnie w pojedynczym zeznaniu podatkowym możemy dokonać subtrakcji do 50 procent jej wysokości — rozliczenie straty podatkowej jako ulgi podatkowej może zostać przeprowadzone przez PITy online w okresie od dwóch do pięciu lat po jaj zaistnieniu.

PITy roczne przez Internet (podobnie jak i każda inna forma przygotowania deklaracji podatkowej) umożliwiają rozliczenie straty podatkowej na powyższych zasadach tylko i wyłącznie w zakresie pojedynczego źródła przychodów. Prostą konsekwencja tego stwierdzenia jest zakaz sumowania strat powstałych w obrębie różnych źródeł przychodów. Oczywiście mamy tu na myśli odmienne źródła przychodów w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku podatników, którzy uzyskują przychody z kilku źródeł przychodów w trakcie pojedynczego roku podatkowego — niestety nie będzie możliwe w ich wypadku objęcie stratą powstałą w obszarze jednego źródła innych źródeł ich przychodów. Oczywiście nie ma to żadnego wpływu na samą możliwość wykazania strat z lat poprzednich w tegorocznym rozliczeniu, jeżeli dotyczą one analogicznego źródła. Biorąc pod uwagę fakt, iż z formalnego punktu widzenia nawet w zakresie jednego źródła przychodów możemy zarobkować na kilka różnych faktycznych sposobów, należy liczyć się z dodatkowymi trudnościami w precyzyjnym określeniu ich przynależności.

PITy nierezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej

Z uwagi na fakt, iż każdy nierezydent przebywający na terytorium naszego kraju oraz czerpiący tutaj przychody w efekcie aktywności zarobkowej, podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jest również zobowiązany do przedstawienia fiskusowi stosownego rozliczenia podatkowego PIT. W związku z tym, iż możliwe są w sytuacji takiej osoby różne formy rozliczenia podatkowego, nierezydenci powinni zapoznać się odpowiednimi dla ich sytuacji podatkowej przepisami prawa podatkowego.

Rozliczenie roczne PIT nierezydenta zamieszkującego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej zasadniczo może wystąpić w dwóch odmiennych specyfikacjach, które zostaną poniżej szczegółowo omówione. Należy jednak zaznaczyć, że standardowe PITy roczne w wersji elektronicznej są tutaj jak najbardziej wystarczającym narzędziem do przeprowadzenia udanego rozliczenia fiskalnego.

Przypadek nierezydenta-pracownika

W przypadku, gdy nierezydent występuje w roli pracownika, tj. jego przychody są pochodną stosunku pracowniczego (zatrudnienie stałe, praca nakładcza, stosunek służbowy), jego obowiązki podatkowe względem organów podatkowych w niczym nie różnią się od tych, jakim podlega każdy inny obywatel naszego kraju rozliczający tego rodzaju dochody. Oznacza to, że jego PITy roczne rozliczone powinny zostać na zasadach ogólnym przy implementacji skali podatkowej. Oznacza to również wybór w elektronicznym programie rozliczeniowym formularza PIT 37 jako formy deklaracji dochodów. Podobnie jak każdy inny pracownik nierezydent może zdecydować się na bezpośrednie rozliczenie jego dochodów przez płatnika (pracodawcę) za pośrednictwem deklaracji PIT 40. Oczywiście ta forma rozliczenia wiąże się z koniecznością wystawienia przez płatnika formularza P 11 jako potwierdzenia dochodów i zaliczek na konto podatku dochodowego. Odpowiednio przygotowana deklaracja powinna trafić do urzędu skarbowego rozliczającego osoby zagraniczne.

Przypadek osobiście wykonywanej działalności

Jeżeli osoba będąca nierezydentem, która nie prowadzi działalności gospodarczej czerpie przychody na podstawie zawartej przez siebie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, czy też kontraktu menadżerskiego nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowej. Wszelkie obowiązki sprawozdawcze w tych okolicznościach przejmuje na siebie pracodawca (włącznie z rozliczeniem samego podatku). W przypadku wspomnianych umów nierezydent podlega standardowemu, zryczałtowanemu podatkowi w wysokości dwudziestu procent, choć w pewnych okolicznościach istnieje możliwość zastosowania skali podatkowej.

Ulga na dzieci w PIT 2017

Ulga prorodzinna zwana także ulgą na dzieci jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej powszechnie stosowanych odliczeń podatkowych w naszym kraju w ramach rozliczenia podatku dochodowego PIT. Najprawdopodobniej już za kilka miesięcy, jak co roku, miliony podatników przystąpią do rachunków związanych z jej uwzględnieniem w swojej deklaracji. Pomimo że gwałtowny rozwój elektronicznych form raportowania dochodów fiskusowi spowodował, że podobnie jak to miało miejsce ze wszystkimi innymi aspektami zeznania podatkowego, rozliczenie ulgi na dzieci stało się znacznie łatwiejsze — podstawowe wymogi natury formalnej jakim podlega ten rodzaj ulgi pozostają bez zmian.

Udane rozliczenie ulgi na dzieci w PITy 2017 wiąże się z szeregiem zastrzeżeń wywodzących się z przepisów prawa podatkowego. Krótkie ich omówienie powinno wystarczyć większości podatników do poprawnego zamknięcia deklaracji PIT 2017, a przypadku potrzeby pogłębienia wiedzy na ten temat znakomitym źródłem będzie strona pitax.pl/pity-2017.

 1. Podstawowym wymogiem prawnym do zastosowania odliczenia na dzieci jest oczywiście bycie dysponentem władzy rodzicielskiej wobec dzieci lub przynajmniej pełnienie wobec nich funkcji prawnego opiekuna, ewentualnie stanowienie dla nich rodziny zastępczej.
 2. Pobieranie przez dzieci renty socjalnej lub zapomogi pielęgnacyjnej sprawia, że w PITy 2017 odliczenie prorodzinne będzie możliwe niezależnie od wieku dzieci.
 3. Zastosowanie ulgi wobec dzieci uczących się możliwe jest pod warunkiem nieprzekroczenia przez nie wieku 25 roku życia.
 4. Rozliczenie prorodzinne rozlicza się na podstawie pełnych miesięcy kalendarzowych, ale możliwe jest jej rozliczenie także wówczas, gdy trakcie danego miesiąca nastąpiła zmiana statusu rodzicielskiej władzy. W takich okolicznościach ustalany jest dzienny wyznacznik ulgi jako jedna trzydziesta wartości miesięcznej. Jeśli więc władza rodzicielska przechodzi z jednego opiekuna na innego, każdy z nich ma prawo do odliczenia w wysokości jednej trzydziestej miesięcznego odliczenia za każdy dzień, w którym formalnie sprawował opiekę nad dzieckiem.
 5. Ulga na dzieci w PIT 2017 zawsze dotyczy opiekunów dziecka łącznie. Mogą oni podzielić jej wartość między sobą w dowolny sposób — na zasadach dobrowolnych ustaleń.
 6. Odliczenie na dziecko opodatkowane podatkiem liniowym lub ryczałtem nie jest w żadnych okolicznościach możliwe.
 7. Możliwość rozliczenia ulgi prorodzinnej ma jedynie podatnik — nie ma takiej możliwości dla płatnika.

 

Najbardziej istotna zmiana w przepisach prawa podatkowego w rozliczeniu za rok 2017

Wśród kilku mniej lub bardziej znaczących zmian przepisach prawa podatkowego, jakie dotkną nas w czasie najbliższych rozliczeń, jest jedna, która wydaje się szczególnie warta wspomnienia. Chodzi o zmianę, a dokładnie mówiąc o podniesienie, limitu kwoty wolnej od opodatkowania. Co prawda, praktycznie na każdym portalu w rodzaju „urząd skarbowy online” zainteresowany podatnik znajdzie wystarczająco informacji, by zaspokoić swoją ciekawość w tej sprawie, a jednocześnie przygotować się do rachunków, z którymi będzie musiał zmierzyć się za kilka miesięcy, jednak pewną korzyścią może być także pobieżne spojrzenie na wspomnianą kwestię. Robimy to poniżej.

Nawet jeśli skorzystamy z najbardziej zautomatyzowanych narzędzi do raportowania podatku PIT takich, jak urząd skarbowy przez Internet z pfr i pozostaniemy całkowicie nieświadomi nowelizacji prawa podatkowego w zakresie wolnego od podatku dochodu w naszym kraju, niewątpliwie odczujemy tę zmianę w naszych portfelach w roku 2018, kiedy otrzymamy zwrot z nadpłaconego (zaliczkami odprowadzanymi w ciągu trwania roku fiskalnego) podatku dochodowego. Przy obecnej kwocie całkowicie zwolnionej od podatku na poziomie 6600 zł oznacza to, że osoby, których dochód za rok 2017 nie wyniósł więcej, nie zapłacą podatku w ogóle. Wynika to z faktu, że podwyższenie kwoty zwolnionej z podatku oznacza także podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek (aktualnie w zakresie zależącym od podstawy opodatkowania: 0-1188 zł), a przy jej maksymalnej wartości, czyli 1188 zł podatek, jaki musielibyśmy zapłacić od dochodu w wysokości 6600 zł, zostaje całkowicie zrównoważony. W przypadku dochodów rocznych powyżej pułapu 6600 zł kwota wolna od opodatkowania, a także kwota zmniejszająca podatek PIT będą się odpowiednio zmniejszać. Przy dochodach na poziomie 127.001 zł kwota wolna od podatku znika całkowicie. Jednak dla większości z nas jest to znakomita wiadomość, ponieważ możemy liczyć na wyraźne zwiększenie zwrotu nadpłaconego podatku PIT. Szczególnie będzie to korzystne dla podatników, których zarobki plasują w pierwszym przedziale skali podatkowej, gdyż niezależnie od wzrostu kwoty wolnej, wysokość pobieranych zaliczek nie zmalała – tak więc po rozliczeniu przez urząd skarbowy online (np. w formie programu PITax.pl) z całą pewnością okaże się, że faktycznie podatek PIT został wyraźnie nadpłacony w wyniku odprowadzania wyższych zaliczek, niżby to wynikało z logiki wspomnianej nowelizacji.

Nowy portal podatnika

Nowy portal podatnika zwany także jako portal podatkowy otwiera niespotykane dotychczas możliwości przetransferowania wszelkich aktywności związanych z przygotowaniem rocznej deklaracji podatkowej do rzeczywistości cyfrowej — urząd skarbowy przez Internet umożliwia pełne rozliczenie podatkowe w całkowitym oderwaniu od tradycyjnych mediów wykorzystywanych w tym celu.

Urząd skarbowy online, czyli, innymi słowy, portal podatkowy to rewolucyjne rozwiązanie w zakresie przede wszystkim przygotowania rocznych zeznań podatku dochodowego. Jako takie oferuje on, pomimo zróżnicowanych konfiguracji w zależności od partykularnego producenta, spójny i wyjątkowo prosty w swym założeniu (choć niewątpliwie złożony w realizacji) system oraz środowisko pracy nad dokumentami PIT. Pomimo iż geneza portalu podatkowego wywodzi się z raczej skromnej wizji prostego przeniesienia papierowej deklaracji podatkowej do środowiska komputerowego i jedynie nieznacznego tym ułatwienia podatnikowi pracy nad dokumentacją PIT, aktualnie urząd skarbowy online to niezwykle nowoczesne i zaawansowane narzędzie oferujące zupełnie nowatorskie podejście do kwestii rocznych zeznań podatkowych. Tym samym śmiało już dziś można stwierdzić, że portal podatkowych stanowi nową jakość na polu relacji obywatel Rzeczypospolitej Polskiej z fiskusem. Oczywiście trudno byłoby spodziewać się czegoś odmiennego, biorąc pod uwagę dynamikę rynku elektronicznych aplikacji podatkowych w naszym kraju w ciągu kilku ostatnich lat. Sam fakt naturalnej konkurencji między producentami oprogramowania tego rodzaju sprawił, iż każdy kolejny rok po 2008 (inauguracja cyfrowych aplikacji podatkowych w Polsce) przynosił coraz to nowe rozwiązania i bardziej dopracowany system pracy nad deklaracja podatkową. W tym kontekście należy przyznać, że jedynie kwestią czasu było wystąpienie na plan pierwszy w rzeczowej ocenie atutów cyfrowego PIT potencjalnej i rzeczywistej satysfakcji klienta związanego z obsługą oprogramowania podatkowego. Bez wątpienia jest to też element, który podlegał najgłębiej sięgającej ewolucji w trakcie kilku ostatnich lat. W rezultacie najnowszy portal podatkowy gwarantuje satysfakcjonujące rozliczenie podatkowe przy znikomym nakładzie pracy oraz wiedzy podatnika. Z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić i każda osoba płacąca w naszym kraju podatku będzie zdolna do samodzielnego przygotowania własnej deklaracji — nawet w przypadku, gdy jej sytuacja fiskalna jest relatywnie złożona, a świadomość przepisów prawa podatkowego w najlepszym razie ograniczona.

 

Najnowszy portal podatnika — szybkie rozliczanie PIT

W naszym stuleciu, dzięki wiedzy informatyków z całego świata, rozliczanie podatków przez urząd skarbowy online nie powinno być dla mieszkańców naszego kraju większym kłopotem. Wprawdzie, wiele osób nadal rozlicza się na podstawie papierowego PIT, jednak wydaje się, iż portal podatkowy jest dużo bardziej wydajny i zadowalający dla podatników.

Przegląd Internetu w zakresie dostępności wiedzy o prawie podatkowym oraz występowania różnego rodzaju oprogramowania do PIT daje poczucie, iż w naszym kraju urząd skarbowy przez Internet jest aktualnie optymalną formą wywiązania się z naszych fiskalnych obowiązków wobec państwa. Niestety, aby portal podatkowy, był dla nas osiągalny, musimy mieć stały dostęp do Internetu i znać wszystkie potrzebne do rozliczenia wartości uzyskanych przez nas dochodów. W przypadku rozliczeń pracowniczych możemy opierać się na PIT 11, który dostarcza nam pracodawca. Rozliczanie PIT 2017 przez urząd skarbowy online może być bardzo proste dla rencistów i emerytów. Jednak, w przypadku na przykład rozliczeń firm musi być prowadzona regularna księgowość. Większość jednak biur i klientów indywidualnych rozlicza się z fiskusem aktualnie przez jakiś aktywny w Internecie urząd skarbowy online. Nietrudno je znaleźć, gdyż właściwie każdy portal podatkowy zawiera także własny program do rozliczania PIT 2017. Najlepsze firmy internetowe zapewniają podatnikom w ten sposób komfort i swobodę wyboru wśród różnych opcji, jeśli chodzi o możliwość wyboru programu. Jednak można zauważyć, iż kierunek wyznacza taki portal podatnika, który jest i prosty, i atrakcyjny i daje gwarancję bezpiecznych rozliczeń. Pośród sprawdzonych marek można wyliczyć program PIT 2017 online, który przygotowały firma Pitax, pit format, czy inne dla nich konkurencyjne marki. Warto też sprawdzić nasze indywidualne rozliczenia przez jakiś portal podatkowy, który może nam pokazać nasze błędy i niedokładności w prowadzonych przez nas rachunkach, gdyż każdy z istniejących programów ma wbudowany system wykrywania błędów oraz weryfikacji danych. Często drobne przeoczenie czy błąd we wpisanych przez nas danych będzie skutkował koniecznością złożenia przez nas korekt do urzędu, a trzeba pamiętać, iż korekta nie może już nas zwolnić z określonej kwoty podatku, która odliczana jest w przypadku przekazania naszego jednego procenta na OPP. Lepiej więc zaznajomić się już teraz tym, co oferuje nam dobry urząd skarbowy online, gdyż wydaje się, iż ta forma rozliczeń online należy do przyszłości.

Optymalizacja podatkowa

Minęło już kilka lat od inauguracji pierwszego systemu elektronicznej obsługi podatkowej PIT w naszym kraju. Jednym z dodatkowych efektów powstawania różnego rodzaju elektronicznych platform rozliczeniowych w rodzaju „urząd skarbowy online” czy też „portal podatnika”, jest mimowolny wzrost świadomości podatkowej wśród naszych współobywateli. W takich okolicznościach rosnące zainteresowanie optymalizacją podatkową wydaje się całkowicie naturalne.

Optymalizacja podatkowa to dozwolone przez przepisy podatkowe działania, które mają na celu redukcję zobowiązań podatkowych. Czasem są to działania wręcz aktywnie promowane przez państwo jak choćby wybór formy opodatkowania dla przedsiębiorcy. Optymalizacja podatkowa może dotyczyć zarówno firm, jak i osób fizycznych a najbardziej podstawowe z jej zasad znajdziemy nawet na dobrych internetowych serwisach podatkowych (np. urząd skarbowy przez Internet, portal podatkowy).

Legalne przyczyny umożliwiające redukcję obciążeń podatkowych

Po pierwsze odmienności w przepisach podatkowych i różnice w stawkach podatkowych poszczególnych państw sprawiają, iż ta sama podstawa opodatkowania będzie inaczej traktowana w zależności od terytorium, którym zostanie zadeklarowana. Jest to główna racja bytu tzw. rajów podatkowych, których rezydencja pozwala na znaczące oszczędności podatkowe — całkowicie legalne, choć powszechnie krytykowane i mające zastosowanie raczej w przypadku dużych kapitałów.

Po drugie nierzadko sami ustawodawcy wbrew własnym intencjom sankcjonują zasadę prawną umożliwiającą oszczędności podatkowe. Podatnicy mają oczywiście pełne prawo korzystać z tego rodzaju „błędów”. Ponieważ każdy system podatków jest tworem złożonym, nie jest łatwo ustrzec się przed takimi pomyłkami — najczęściej mają one jednak charakter krótkotrwały i są systematycznie korygowane.

Po trzecie niektóre z dostępnych korzyści podatkowych stanowią wyraz świadomego dążenia ustawodawców i mają na uwadze szersze cele państwowe, takie jak aktywizacja procesów społecznych i gospodarczych. Dotyczą one zazwyczaj wszystkich podatników, choć z reguły obłożone są pewnymi warunkami. Znakomitym przykładem jest ulga prorodzinna jako odpowiedź na problemy demograficzne.

Czy optymalizacja podatkowa jest naganna?

Powinniśmy rozróżniać uchylanie się od płacenia podatków, które jest wykroczeniem lub przestępstwem (np. ukrywanie dochodów, ukrywanie źródeł dochodów) od unikania opodatkowania (czyli optymalizacji podatkowej). To ostatnie jest całkowicie legalne i sprowadza się niezwykle prostej zasady: jeżeli mamy do wyboru dwa legalne sposoby postępowania, mamy prawo wybrać ten, który wydaje się nam korzystniejszy.

Portal podatnika, czyli urząd skarbowy online

Od kilku lat zamiennie funkcjonuje w języku polskim wiele różnych określeń dla elektronicznej formy rozliczenia podatku dochodowego: urząd skarbowy online, urząd skarbowy przez Internet, portal podatkowy, portal podatnika, serwis podatkowy, program PIT.

Z racji pewnej dowolności terminologicznej, jak i różnorodności produktów do rozliczania podatków, nie jest łatwo wskazać aplikacji, która w sposób idealny pośredniczyłaby między podatnikiem i fiskusem w corocznych zmaganiach z podatkiem PIT. Z jednej strony mamy bardzo rozbudowaną propozycję administracji państwowej — Portal Podatkowy, z drugiej szereg aplikacji oferowanych przez prywatnych producentów, które nierzadko górują nad Portalem Podatkowym łatwością obsługi i przejrzystością. Ponieważ jednak portal Podatkowy stanowi niejako standard i punkt zerowy dla tego rodzaju usług, przyjrzyjmy się jego budowie oraz podstawowym możliwościom.

Portal Podatkowy działa w dwóch trybach: część ogólnodostępna i konto podatnika (dostępne po zalogowaniu). Część ogólnodostępna zawiera treści edukacyjne dotyczące różnych form opodatkowania, a także daje możliwość złożenia elektronicznych deklaracji podatkowych za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Ponadto możemy znaleźć tam kalendarium podatkowe, wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR), kalkulatory, wyszukiwarki, usługi sprawdzenia NIP oraz statusu podmiotu w VAT. Konto podatnika — jest bezpośrednim kanałem komunikacyjnym z organami podatkowymi umożliwiającym wgląd we własne dane podatkowe (np. złożone deklaracje, prowadzone sprawy). Zalogowanie się do konta podatnika poza bezpośrednim przesłaniem zeznania podatkowego umożliwia także elektroniczną korespondencję z administracją podatkową, czyli wysyłanie i odbieranie pism.

Na Portalu podatkowym podatnik znajdzie następujące usługi:

 • e-Deklaracje, czyli elektroniczny system wypełniania i wysyłania deklaracji podatkowych,
 • elektroniczne wersje formularzy gotowych do druku,
 • personalizacja strony — możliwość sprofilowania treści ze względu na użytkownika,
 • niezbędnik podatnika, który jest rodzajem klasyfikacji różnych form opodatkowania,
 • przewodniki — zawierające szczegółowe informacje dotyczące trybu rozliczania podatków i szerzej funkcjonowania systemu podatkowego,
 • komunikaty Ministerstwa Finansów,
 • kalendarz ważnych dla podatnika terminów,
 • kalkulatory podatkowe zapewniające prawidłowe rozliczenie zobowiązań podatkowych,
 • biblioteka wiedzy — zawierająca oryginalne akty prawne, formularze, obwieszczenia, komunikaty, pisma, protokoły, instrukcje, umowy międzynarodowe,
 • adresy urzędów i izb.

Efekty elektronizacji urzędów podatkowych

Urzędy podatkowe w dobie popularności elektronicznych przekazów już od 2008 roku wprowadziły program e – podatki, w oparciu o który można rozliczyć się z podatków z urzędem przez system urząd skarbowy online.

W wyniku dostępności urzędu skarbowego przez internet możemy zarówno złożyć bez potwierdzenia podpisem swoją deklarację podatkową poprzez swój portal podatnika w ramach systemu rozliczeń e – deklaracje, jak i przez e – PUAP, zakładając na tej platformie internetowej swoje konto przesłać różnego rodzaju dokumentację do urzędu podatkowego. Przy czym przez portal podatnika e – PUAP jest możliwe przekazanie także informacji zwrotnej w postaci korespondencji zwrotnej ze strony urzędu podatkowego, o ile przez nasze konto dotrzemy do wysłanej przez urząd skarbowy online przekazanych nam pism. Planowane są dalsze udogodnienia w formie rozliczeń elektronicznych przez urząd skarbowy online. Przy czym już teraz rozliczenia oraz kontakt z urzędem skarbowym przez internet stają się coraz bardziej popularne i zyskują coraz więcej zainteresowanych. Dotyczy to szczególnie osób bardziej obeznanych z zasadami korzystania z internetu i mających swoją skrzynkę mailową oraz założone konto na portalu podatnika w bezpłatnym programie e – deklaracji. Jednakże skoro ludzi nadal nie dowierza zaletom, które niesie z sobą urząd skarbowy online i wybierają bądź z braku dostępu i znajomości internetu tradycyjną postać rozliczeń papierowych, która jest dość kłopotliwa. Elektronizacji, która objęła urzędy skarbowe ma w przyszłości także ułatwić pracę także i urzędnikom, którzy będą mieli bezpośredni dostęp do wielu danych za pomocą internetu, które mogą pomóc w kodyfikowaniu błędów w wypełnionych pitach przez podatników, a także egzekwować nie wykazane w rozliczeniach podatki. Planowane jest wprowadzenie ostrzegawczych komunikatów dla podatników nie rozliczonych właściwie, albo unikających rozliczeń poprzez konta na portalach podatkowych. Poza tym istnieje aktualnie wiele wspomagających urząd skarbowy online wiele komercyjnych portali podatkowych, z których przesyłane są do systemu e – deklaracji wypełnione przez prywatne programy komputerowe aktualnie wymagane od podatników pity. Można powiedzieć, iż wprowadzenie urzędu skarbowego przez internet oraz portalu podatnika sprawia, iż korzyści odnoszą obie strony i że jest on znacznym ułatwieniem dla organizacji administracji podatkowej w kraju. Dalsze innowacje w tej dziedzinie mogą podnieść jakość życia podatnika oraz jego komfort w zakresie rozliczeń.

Niezbędność urzędu skarbowego online. Portal podatnika

Nowoczesna metoda rozliczeń podatkowych została wprowadzona dzięki możliwości obsługi portalu podatnika oraz pojawieniu się urzędu skarbowego online. Metoda obsługi portalu podatkowego jest w miarę prosta i ekonomiczna.

 

Urząd skarbowy przez internet

 

Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii informatycznych wzrosła możliwość komunikacji także w zakresie obsługi klientów ze względu na pojawienie się urzędu skarbowego przez internet. Możliwe jest skorzystanie z usługi portali podatkowych dzięki korzystaniu z portalu podatnika, ze względu na istnienie platformy elektronicznej, która udostępnia dane płatnika do działającej usługi urzędu skarbowego online.

Dzięki temu wzrosła wygoda tych, którzy są użytkownikami takich portali podatnika i każdy podatnik bez względu na czas i porę może w prosty i łagodny sposób zostać poinstruowany przez odpowiedni program, który przeliczy jego dochody, tak przecież wcześniej trudne do opracowania w tradycyjnym systemie kart papierowych.

 

Ponadto, możliwe jest uzyskanie potwierdzenia wysłania przez urząd skarbowy online, wysłanego zeznania podatkowego, co sprawia, iż ma się pewną gwarancję, iż i wypełniliśmy na portalu podatkowym prawidłowo nasze zeznanie podatkowe, jak i że system dostarczy je do właściwego urzędu skarbowego.

Można powiedzieć, że ten sposób realizacji wyliczeń podatkowych dominuje we współczesnym społeczeństwie i że znacznie usprawnia to pracę urzędów skarbowych przez internet. Dzięki temu nasze dane, które mogliśmy zapisać na portalu podatnika istnieją dla naszego wglądu i do korekty. Istnieje bowiem także i możliwość wprowadzenia korekt do zeznań podatkowych drogą online i system automatycznie kontroluje poprzez program wprowadzane przez nas dane. Jest to niewątpliwie duże ułatwienie całego procesu rozliczania się podatkowego przez zwykłego użytkownika internetu. Tym bardziej, że na portalach podatnika istnieje także szereg instrukcji i czytelnych nawet dla laika zasad użytkowania, które mogą usprawnić cały proces kontaktu z urzędem skarbowym przez internet. Oczywiście następuje także zawsze możliwość pewnej usterki systemu, które nie mogą być całkowicie wykluczone, jednakże zdecydowana jest przewaga korzyści istnienia urzędu skarbowego online, nad możliwymi niedogodnościami, które mogą wystąpić.