Przeliczenie na polskie złote świadczenia emerytalno-rentowego z zagranicy

Kwota emerytury bądź renty z zagranicy może być wypłacana dla świadczeniobiorcy  w walucie obcej lub polskiej. Ale zaliczka na podatek, tak jak wszystkie zobowiązania podatkowe, powinna zostać uiszczona na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego w polskich złotych.

 

Obowiązki banków

Świadczenia emerytalno-rentowe przesyłane polskiemu beneficjentowi tych świadczeń  z innego kraju, zazwyczaj trafiają na jego polski rachunek bankowy. Może to być rachunek prowadzony w złotych polskich, w walucie takiej samej jak świadczenie albo w walucie obcej innej niż świadczenie.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podmioty wypłacające emerytury i renty pochodzące z zagranicy zobowiązane są do poboru zaliczek na podatek od tych świadczeń. Obowiązek taki mają  wszystkie podmioty wypłacające emerytury i renty z zagranicy. W praktyce dotyczy to  zwłaszcza banków. Banki działają wtedy jak ZUS wypłacający polską emeryturę, czyli bank rozlicza podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne za swojego klienta-świadczeniobiorcę.

Przeliczenia świadczeń

Powstaje  więc konieczność przeliczenia na polskie złotówki kwoty świadczenia. Trzeba najpierw ustalić przychód w polskiej walucie, a dopiero od podstawy opodatkowania wyrażonej w złotych polskich obliczyć podatek. Zarówno w przypadku prowadzonego przez bank dla świadczeniobiorcy rachunku denominowanego w złotych, jak i rachunku prowadzonego w innej walucie, podstawa do naliczenia zaliczek i składek będzie określana przez bank jednolicie.

Kwestię kursu, jaki należy zastosować do  przeliczenia przychodu podatkowego na polskie złote, reguluje art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.. W myśl tego przepisu, przychód w walucie obcej uzyskany przez osobę fizyczną przelicza się na złote według kursu średniego NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Za dzień uzyskania przychodu uważany jest dzień wypłaty bądź postawienia przez bank do dyspozycji podatnika kwoty emerytury lub renty zagranicznej.

Po ustaleniu podstawy opodatkowania w polskich złotych bank może dokonać obliczenia zaliczki na podatek PIT oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (jeśli jest należna).

Jeśli rachunek świadczeniobiorcy jest prowadzony w walucie obcej, to istnieje konieczność „zwrotnego” przewalutowania kwoty tego świadczenia po potrąceniu podatku w celu ustalenia ostatecznej kwoty w tej walucie, która ma być wypłacona podatnikowi.

Rozliczenie pit 2016

Co do zasady, emerytury otrzymywane od zagranicznych instytucji przez polskich rezydentów podatkowych stanowią przychód podlegający opodatkowaniu PIT, podobnie jak świadczenia wypłacane przez ZUS. Wraz z innymi przychodami opodatkowanymi na ogólnych zasadach, podlegają one stawkom progresywnym, czyli obecnie 18% i 32%.

Od emerytur zagranicznych w ciągu roku podatkowego należy rozliczać zaliczki na PIT. Jeżeli świadczenia nie są uzyskiwane za pośrednictwem polskiego banku (wówczas to właśnie on będzie płatnikiem dla tych zaliczek), to do rozliczania zaliczki zobowiązany jest sam podatnik-emeryt.

Świadczeniobiorca może wykonać roczne rozliczenie pit za darmo. Darmowe rozliczenie pit łatwo wykonać samodzielnie korzystając z dostępnego w internecie programu pit 2016 online. Pity 2016 online rozlicza się łatwo i bezpiecznie. Program do rozliczania pit 2016 wykonuje za podatnika wszystkie obliczenia.