Najbliższe rozliczenie podatkowe

Program PIT online oraz kwestia straty podatkowej

Termin „strata podatkowa”, choć jednoznacznie kojarzący się raczej z negatywnymi aspektami rozliczenia podatkowego jest w istocie przemyślanym mechanizmem zabezpieczenia podatnika przed skutkami niepowodzeń w jego aktywności zarobkowej. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego zapewniają w takich okolicznościach ewentualność odliczania zanotowanej straty podatkowej w przeciągu kilku przyszłych rozliczeń podatku dochodowego PIT online.

PITy roczne online postawią nas zawsze wobec konieczności wykazania straty podatkowej w przypadku, gdy w okresie trwania pełnego roku podatkowego zanotujemy poziom dochodów poniżej poziomu kosztów, jakie ponieśliśmy. Z uwagi na fakt, iż stratę podatkową wykazuje się zawsze w odniesieniu do pełnego roku podatkowego, wspomniany deficyt może być potraktowany jako strata podatkowa, tylko jeśli jest wynikiem zamknięcia roku podatkowego (np. przy zastosowaniu oprogramowania program PIT online).

Stratę podatkową jako podstawę do odliczeń podatkowych stosujemy zawsze jedynie w zakresie pojedynczego źródła przychodów. Ponieważ z przepisów obowiązującego prawa podatkowego wynika, że stratę podatkową możemy odliczać od dochodu w przeciągu pięciu lat od chwili jej zanotowania, a jednocześnie w pojedynczym zeznaniu podatkowym możemy dokonać subtrakcji do 50 procent jej wysokości — rozliczenie straty podatkowej jako ulgi podatkowej może zostać przeprowadzone przez PITy online w okresie od dwóch do pięciu lat po jaj zaistnieniu.

PITy roczne przez Internet (podobnie jak i każda inna forma przygotowania deklaracji podatkowej) umożliwiają rozliczenie straty podatkowej na powyższych zasadach tylko i wyłącznie w zakresie pojedynczego źródła przychodów. Prostą konsekwencja tego stwierdzenia jest zakaz sumowania strat powstałych w obrębie różnych źródeł przychodów. Oczywiście mamy tu na myśli odmienne źródła przychodów w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku podatników, którzy uzyskują przychody z kilku źródeł przychodów w trakcie pojedynczego roku podatkowego — niestety nie będzie możliwe w ich wypadku objęcie stratą powstałą w obszarze jednego źródła innych źródeł ich przychodów. Oczywiście nie ma to żadnego wpływu na samą możliwość wykazania strat z lat poprzednich w tegorocznym rozliczeniu, jeżeli dotyczą one analogicznego źródła. Biorąc pod uwagę fakt, iż z formalnego punktu widzenia nawet w zakresie jednego źródła przychodów możemy zarobkować na kilka różnych faktycznych sposobów, należy liczyć się z dodatkowymi trudnościami w precyzyjnym określeniu ich przynależności.

PITy nierezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej

Z uwagi na fakt, iż każdy nierezydent przebywający na terytorium naszego kraju oraz czerpiący tutaj przychody w efekcie aktywności zarobkowej, podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jest również zobowiązany do przedstawienia fiskusowi stosownego rozliczenia podatkowego PIT. W związku z tym, iż możliwe są w sytuacji takiej osoby różne formy rozliczenia podatkowego, nierezydenci powinni zapoznać się odpowiednimi dla ich sytuacji podatkowej przepisami prawa podatkowego.

Rozliczenie roczne PIT nierezydenta zamieszkującego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej zasadniczo może wystąpić w dwóch odmiennych specyfikacjach, które zostaną poniżej szczegółowo omówione. Należy jednak zaznaczyć, że standardowe PITy roczne w wersji elektronicznej są tutaj jak najbardziej wystarczającym narzędziem do przeprowadzenia udanego rozliczenia fiskalnego.

Przypadek nierezydenta-pracownika

W przypadku, gdy nierezydent występuje w roli pracownika, tj. jego przychody są pochodną stosunku pracowniczego (zatrudnienie stałe, praca nakładcza, stosunek służbowy), jego obowiązki podatkowe względem organów podatkowych w niczym nie różnią się od tych, jakim podlega każdy inny obywatel naszego kraju rozliczający tego rodzaju dochody. Oznacza to, że jego PITy roczne rozliczone powinny zostać na zasadach ogólnym przy implementacji skali podatkowej. Oznacza to również wybór w elektronicznym programie rozliczeniowym formularza PIT 37 jako formy deklaracji dochodów. Podobnie jak każdy inny pracownik nierezydent może zdecydować się na bezpośrednie rozliczenie jego dochodów przez płatnika (pracodawcę) za pośrednictwem deklaracji PIT 40. Oczywiście ta forma rozliczenia wiąże się z koniecznością wystawienia przez płatnika formularza P 11 jako potwierdzenia dochodów i zaliczek na konto podatku dochodowego. Odpowiednio przygotowana deklaracja powinna trafić do urzędu skarbowego rozliczającego osoby zagraniczne.

Przypadek osobiście wykonywanej działalności

Jeżeli osoba będąca nierezydentem, która nie prowadzi działalności gospodarczej czerpie przychody na podstawie zawartej przez siebie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, czy też kontraktu menadżerskiego nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowej. Wszelkie obowiązki sprawozdawcze w tych okolicznościach przejmuje na siebie pracodawca (włącznie z rozliczeniem samego podatku). W przypadku wspomnianych umów nierezydent podlega standardowemu, zryczałtowanemu podatkowi w wysokości dwudziestu procent, choć w pewnych okolicznościach istnieje możliwość zastosowania skali podatkowej.

Ulga na dzieci w PIT 2017

Ulga prorodzinna zwana także ulgą na dzieci jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej powszechnie stosowanych odliczeń podatkowych w naszym kraju w ramach rozliczenia podatku dochodowego PIT. Najprawdopodobniej już za kilka miesięcy, jak co roku, miliony podatników przystąpią do rachunków związanych z jej uwzględnieniem w swojej deklaracji. Pomimo że gwałtowny rozwój elektronicznych form raportowania dochodów fiskusowi spowodował, że podobnie jak to miało miejsce ze wszystkimi innymi aspektami zeznania podatkowego, rozliczenie ulgi na dzieci stało się znacznie łatwiejsze — podstawowe wymogi natury formalnej jakim podlega ten rodzaj ulgi pozostają bez zmian.

Udane rozliczenie ulgi na dzieci w PITy 2017 wiąże się z szeregiem zastrzeżeń wywodzących się z przepisów prawa podatkowego. Krótkie ich omówienie powinno wystarczyć większości podatników do poprawnego zamknięcia deklaracji PIT 2017, a przypadku potrzeby pogłębienia wiedzy na ten temat znakomitym źródłem będzie strona pitax.pl/pity-2017.

  1. Podstawowym wymogiem prawnym do zastosowania odliczenia na dzieci jest oczywiście bycie dysponentem władzy rodzicielskiej wobec dzieci lub przynajmniej pełnienie wobec nich funkcji prawnego opiekuna, ewentualnie stanowienie dla nich rodziny zastępczej.
  2. Pobieranie przez dzieci renty socjalnej lub zapomogi pielęgnacyjnej sprawia, że w PITy 2017 odliczenie prorodzinne będzie możliwe niezależnie od wieku dzieci.
  3. Zastosowanie ulgi wobec dzieci uczących się możliwe jest pod warunkiem nieprzekroczenia przez nie wieku 25 roku życia.
  4. Rozliczenie prorodzinne rozlicza się na podstawie pełnych miesięcy kalendarzowych, ale możliwe jest jej rozliczenie także wówczas, gdy trakcie danego miesiąca nastąpiła zmiana statusu rodzicielskiej władzy. W takich okolicznościach ustalany jest dzienny wyznacznik ulgi jako jedna trzydziesta wartości miesięcznej. Jeśli więc władza rodzicielska przechodzi z jednego opiekuna na innego, każdy z nich ma prawo do odliczenia w wysokości jednej trzydziestej miesięcznego odliczenia za każdy dzień, w którym formalnie sprawował opiekę nad dzieckiem.
  5. Ulga na dzieci w PIT 2017 zawsze dotyczy opiekunów dziecka łącznie. Mogą oni podzielić jej wartość między sobą w dowolny sposób — na zasadach dobrowolnych ustaleń.
  6. Odliczenie na dziecko opodatkowane podatkiem liniowym lub ryczałtem nie jest w żadnych okolicznościach możliwe.
  7. Możliwość rozliczenia ulgi prorodzinnej ma jedynie podatnik — nie ma takiej możliwości dla płatnika.

 

Najbardziej istotna zmiana w przepisach prawa podatkowego w rozliczeniu za rok 2017

Wśród kilku mniej lub bardziej znaczących zmian przepisach prawa podatkowego, jakie dotkną nas w czasie najbliższych rozliczeń, jest jedna, która wydaje się szczególnie warta wspomnienia. Chodzi o zmianę, a dokładnie mówiąc o podniesienie, limitu kwoty wolnej od opodatkowania. Co prawda, praktycznie na każdym portalu w rodzaju „urząd skarbowy online” zainteresowany podatnik znajdzie wystarczająco informacji, by zaspokoić swoją ciekawość w tej sprawie, a jednocześnie przygotować się do rachunków, z którymi będzie musiał zmierzyć się za kilka miesięcy, jednak pewną korzyścią może być także pobieżne spojrzenie na wspomnianą kwestię. Robimy to poniżej.

Nawet jeśli skorzystamy z najbardziej zautomatyzowanych narzędzi do raportowania podatku PIT takich, jak urząd skarbowy przez Internet z pfr i pozostaniemy całkowicie nieświadomi nowelizacji prawa podatkowego w zakresie wolnego od podatku dochodu w naszym kraju, niewątpliwie odczujemy tę zmianę w naszych portfelach w roku 2018, kiedy otrzymamy zwrot z nadpłaconego (zaliczkami odprowadzanymi w ciągu trwania roku fiskalnego) podatku dochodowego. Przy obecnej kwocie całkowicie zwolnionej od podatku na poziomie 6600 zł oznacza to, że osoby, których dochód za rok 2017 nie wyniósł więcej, nie zapłacą podatku w ogóle. Wynika to z faktu, że podwyższenie kwoty zwolnionej z podatku oznacza także podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek (aktualnie w zakresie zależącym od podstawy opodatkowania: 0-1188 zł), a przy jej maksymalnej wartości, czyli 1188 zł podatek, jaki musielibyśmy zapłacić od dochodu w wysokości 6600 zł, zostaje całkowicie zrównoważony. W przypadku dochodów rocznych powyżej pułapu 6600 zł kwota wolna od opodatkowania, a także kwota zmniejszająca podatek PIT będą się odpowiednio zmniejszać. Przy dochodach na poziomie 127.001 zł kwota wolna od podatku znika całkowicie. Jednak dla większości z nas jest to znakomita wiadomość, ponieważ możemy liczyć na wyraźne zwiększenie zwrotu nadpłaconego podatku PIT. Szczególnie będzie to korzystne dla podatników, których zarobki plasują w pierwszym przedziale skali podatkowej, gdyż niezależnie od wzrostu kwoty wolnej, wysokość pobieranych zaliczek nie zmalała – tak więc po rozliczeniu przez urząd skarbowy online (np. w formie programu PITax.pl) z całą pewnością okaże się, że faktycznie podatek PIT został wyraźnie nadpłacony w wyniku odprowadzania wyższych zaliczek, niżby to wynikało z logiki wspomnianej nowelizacji.

Współczesne metoda na szybkie i sprawne rozliczenie roczne PIT

Podatki są integralną częścią cywilizacji, jaką zbudował na Ziemi człowiek. Towarzyszą nam tysięcy lat, przybierają bardzo różnorodne formy i nie zanosi się na to, by miano z nich zrezygnować w jakiejkolwiek przewidywalnej przyszłości. Przypomnijmy te, które aktualne obowiązują w Rzeczypospolitej Polskiej i skoncentrujmy się na tym, który jest dla nas najważniejszy.

Najistotniejszym współcześnie podatkiem jest podatek od dochodów PIT, który rokrocznie rozliczamy przez PITy. Można wspomnieć na marginesie, iż chcąc nie chcąc podlegamy także innym podatkom w rodzaju podatku VAT, podatku od darowizn i spadków, od gruntów i nieruchomości, od lasów i gier, także od transportu. Podatkiem jest również akcyza. Podatkiem obciążone są umowy, pożyczki, czynności cywilnoprawne. Jednak najbardziej powszechnym i najbardziej znanym jest podatek dochodowy znany jako PIT (Personal Income Tax).

Tradycyjnie rozliczenie PITy roczne było na tyle złożone, nieprzejrzyste i niezrozumiałe dla przeciętnego Kowalskiego, że najlepszym wypadku sowicie opłacany księgowy musiał wyręczać nas w tym obowiązku, byśmy mieli całkowitą pewność poprawności wszelkich wpisów i rachunków w naszej corocznej deklaracji. W najgorszym wypadku kończyliśmy, spędzając długie godziny nad niezrozumiałymi formularzami, próbując przełożyć na zrozumiały dla nas język hermetyczny, prawny żargon deklaracji — w rezultacie nigdy nie mając całkowitej pewności co do poprawności naszych wpisów, kalkulacji i oświadczeń.

Współcześnie (raptem od kilku lat) zadanie księgowych zdają się przejmować elektroniczne narzędzia do PIT nazywane najczęściej programami PIT, bądź bardziej ogólnie portalami podatkowymi lub urzędami skarbowymi online. W aktualnym kapitalistycznym stanie gospodarki polskiej (i światowej) jako największą zaletę tego rodzaju rozwiązań należy wymienić okoliczność, iż są one dla indywidualnego podatnika całkowicie bezpłatne. Jednak rzeczywiste zalety oprogramowania PIT stają się oczywiste dopiero w trakcie pracy nad roczną deklaracją podatku dochodowego. Najnowsze PITy elektroniczne sprawiają, że praca nad deklaracją podatkową anno Domini 2017 niezależnie od tego, jaki numer nosi (tj. z jakiego rodzaju formy opodatkowania korzystamy) w niczym nie przypomina mozolnych wysiłków, jakich wymagało poprawne wypełnienie tradycyjnych papierowych formularzy. Dziś nie opuszczając swojego mieszkania, w ciągu kilku minut możemy rozliczyć roczny PIT, zachowując przy tym świadomość zrozumiałości tego, co właściwie robimy i w jakim celu — rozliczamy podatek bez rozwiązywania prawniczych łamigłówek.

Czym wyróżnia się dobry program PIT online

Wypełnienie deklaracji podatkowej nieomal wszystkim kojarzy się z mozolną i nieprzyjemną czynnością. Odpowiedzią na takowe nastroje, może być PIT online. Niezależnie od narzędzia, na które ostatecznie się zdecydujemy, powinno ono ułatwiać wszystkie czynności związane ze składaniem zeznania podatkowego. Warto mieć jednak na uwadze, że niektóre z programów wypełniają to zadanie lepiej od swoich konkurentów.

Bez wątpienia, PITy roczne online ma na celu przede wszystkim ułatwić nam sporządzenie zeznania podatkowego. Brzmi to jak truizm, ale część dostępnych aplikacji jest do tego stopnia skomplikowana i nieczytelna, iż ich obsługa wydaje się dla przeciętnej osoby większym wyzwaniem niż samodzielna praca z papierowym formularzem. Kluczowym faktorem dobrego programu pit niewątpliwie musi być automatyzacja obliczeń. Sprawia ona, że możliwość popełnienia pomyłki w obliczeniach zostaje praktycznie zniwelowana do zera. W rezultacie wypełnienie zeznania podatkowego staje się już nie mozolną pracą, ale raczej kilkudziesięciominutowym sprawnym zabiegiem. PITy online powinny również posiadać pomoc kontekstową, gdyż zawsze może się przecież zdarzyć, że zaczniemy się gubić w kolejnych etapach wypełniania formularza. Dobra pomoc kontekstowa zabezpiecza nas przed ryzykiem popełnienia pomyłki, stanowi źródło informacji, ma walory edukacyjne. Niezwykle wygodną funkcją jest również możliwość wczytania danych z programów używanych w poprzednich latach podatkowych. Pozwala to uniknąć literówek i innych błędów związanych z przepisywaniem danych. Podobnym udogodnieniem może też być automatycznie uzupełniający się słownik, sumator oraz notatnik. W praktyce rozwiązania te okazują się bardzo przydatne, gdyż choć każde z nich jest jedynie drobnym dodatkiem, w sumie niezwykle przyspieszają pracę z formularzem. Koniecznym elementem naprawdę dobrych rozliczeń PITy roczne przez Internet powinna być niezawodna i natychmiastowa pomoc techniczna. Nawet przy założeniu, że wybraliśmy doskonały PIT online, powinniśmy się liczyć z ewentualnością, w której wsparcie techniczne okaże się absolutna koniecznością. Z taką ewentualnością powinni się również liczyć jego producenci. Jeśli nasz potencjalny program PIT online zawiera wszystkie elementy powyższej charakterystyki, możemy na koniec odwołać się jeszcze do osobistych preferencji i przyzwyczajeń związanych z wypełnianiem oraz wyglądem okien dialogowych. Nie zapominajmy jednak o tym, co najważniejsze: nasz program powinien być łatwy w obsłudze, intuicyjny i czytelny.

Program PIT online — ulga

Nie o ulgę podatkową tym razem idzie — raczej o poczucie ulgi, jaką niesie ze sobą zakończony w kilka minut PIT online i podatek znacznie niższy niż się można było spodziewać. Uff…

To wyjątkowy artykuł w jakże łatwym do przewidzenia towarzystwie sieczki słownej zgrzebnie pakowanej i wysyłanej w regularnych odstępach czasu w kierunku niezgłębionych otchłani jamy smoka Googleota. Nie, żeby sieczką słowną nie był — oczywiście, że jest. Co więcej, za każdym jego słownym porem ciągnie się śliska ścieżka feromonów, śliny, innych płynów ustrojowych, które w bliskości ostatecznego, bezosobowego zjednoczenia z Googleotem są namacalnym dowodem … popędu śmierci? Zanim do tego dojdzie warto jednak zauważyć, iż wyjątkowość tego tekstu polega między innymi na tym, że płynie on z rzeczywistego doświadczenia oraz że stara się być do pewnego stopnia tekstem osobowym, a mianowicie będziemy mieli w nim do czynienia z narracją pierwszoosobową.

„Przed dwoma godzinami zakończyłem swoje PITy roczne online. Zdecydowałem się ostatecznie spróbować w tym roku rozliczenia z PITax.pl Łatwe podatki, jako że piszę dla nich od kilku miesięcy teksty o podatkach pod Google i byłem odrobinę ciekaw czy wszystkie superlatywy, których używałem, choćby w przybliżeniu odpowiadają rzeczywistości. Od lat praktykuję jedynie rozliczenia elektroniczne, tak więc PITy online nie mają w sobie nic dla mnie egzotycznego — ot zwyczajna coroczna pańszczyzna bez obowiązku wychodzenia z domu. W trakcie kilku ostatnich miesięcy zdałem sobie jednak sprawę, że rządowa platforma podatkowa to tylko jedno z wielu możliwych rozwiązań w tej materii (niekoniecznie najlepsze). Wracając jednak do tematu, wiele napisałem na temat łatwości obsługi i prostoty PITax.pl, nie do końca wiedząc, o czym piszę, więc przyszła pora zweryfikowanie prawd, które głoszę (zgodnie z najstarszą tradycją: najpierw słowo, później rzeczywistość). PITy roczne przez Internet w wykonaniu PITax.pl Łatwe podatki to zaskakujące doświadczenie. Paradoksalnie jest w nim coś z rozczarowania — spodziewam się ciężkiej pracy nad swoim PIT, a tu nagle okazuje się…, że jest już po wszystkim. Oczywiście gdzieś po drodze udzieliłem kilku odpowiedzi, których forma bardziej kojarzyła się z portalem randkowym niż ze świętym obowiązkiem podatkowym. Przepisałem również kilka cyfr z PIT 11. Niewiele poza tym jednak ode mnie wymagano, a odliczenia i ulgi były czystą przyjemnością. Przy tym wciąż mam wrażenie, że dokładnie wiedziałem, co robię i dlaczego. Na koniec zaskoczył również podatek — zaskakująco niski tym razem.”

Epidemia podatkowa anno Domini 2017

Jednym z objawów chronicznej przypadłości obywatelskiej znanej jako PIT jest, obok kompulsywnego wypełniania zeznań podatkowych w trakcie 4 pierwszych miesięcy każdego roku, spersonalizowane, długotrwałe i niezachwiane przekonanie, iż charakter, jaki przyjmuje choroba w każdym jednostkowym przypadku, jest jej idealną manifestacją.

Z przeprowadzonych w roku 2016 badań wynika, iż epidemia PIT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje zasadniczo siedem odmian: e PITy, ePITy, program ePITy, PITax, IPS, PITax format oraz najbardziej prymitywną formę — tzw. PIT papierowy. Ponieważ w tym artykule abstrahujemy od faktycznych różnic między każdym ze szczepów, a koncentrujemy się raczej na psychologicznych efektach, jakie wywołują one u swoich nosicieli, należy już na wstępie nadmienić, że istnieje wyraźny rys wspólny dla wszystkich. Osoba zainfekowana w trakcie kilku pierwszych tygodni po ekspozycji zaczyna twierdzić, iż jego zespół dolegliwości jest tym, z którym chciałaby zakończyć swoją podatkową egzystencję. Jak się można domyślać, najbardziej niebezpieczny w tym zakresie jest PIT papierowy, który ze względu na swoją prostą, stabilną i niezwykle odporną na ingerencję z zewnątrz strukturę, prowadzi do najpoważniejszych i niezwykle trwałych powikłań. Jednak każda z pozostałych odmian wywiera podobny efekt. Z uwagi na znaczny wpływ na stany świadomości nosiciela poszczególne odmiany znajdują swe odbicie w dynamice życia społecznego i z pewnością stanowią potencjalne pole badawcze dla socjologii. Ponieważ PIT papierowy wciąż stanowi zagadkę dla badaczy, a IPS jest tworem niszowym o ograniczonym w zakresie działania, na potrzeby tego artykułu skupimy się na krótkiej charakterystyce efektów pozostałych pięciu aktywnych szczepów PIT.

E PITy oraz ePITy stanowią w zasadzie dwie wariacje tego samego kompleksu podatkowego. Osoby pod jego wpływem poszukują patriarchalnego podporządkowana niezrozumiałej regule Prawa. Niezrozumiałość tę zainfekowany przypisuje zazwyczaj samemu sobie. Program ePITy, który jest spokrewniony z powyższą parą, pozostawia swej ofierze nieco więcej autonomii, jednak w znaczący sposób nie zmienia jej sytuacji.

Najbardziej interesujące są dwa ostatnie (najnowsze) szczepy: PIT format i PITax. Wszystko wskazuje na to, że w pewien sposób same „monitorują” one przebieg choroby ograniczając zakres dysonansu poznawczego, jakiemu podlega nosiciel — w efekcie nie ograniczają one w znacznym stopniu zdolności poznawczych i pozwalają na zachowanie w prawie nietkniętym stanie zasobów energii psychicznej żywiciela. Czyżbyśmy mieli do czynienia z przykładem idealnej symbiozy?

PITy 2018 – mniejszy podatek do zapłacenia?

Ustawodawca oszczędził nam zamieszania związanego z ewentualnym przejściem na podatek jednolity, jakie zapowiadano jeszcze przed rokiem. Niemniej jednak pewne zmiany w przepisach prawa podatkowego nastąpiły i to zmiany, które okazać się mogą dla większości z nas jak najbardziej korzystne. Chodzi o zmianę wysokości kwoty zwolnionej od opodatkowania PIT/ kwoty zmniejszającej podatek. W efekcie nowelizacji podatnicy mogą spodziewać się większych zwrotów nadpłaconych zaliczek na rzecz podatku PIT.

 

Nieczęsto zdarza się, że podejmując roczne rozliczenie PIT za darmo, możemy liczyć na dobre wiadomości. W czasie najbliższego rozliczenia podatkowego prawdopodobnie większości z nas uda się podważyć tę mało zachęcającą tradycję. Otóż na mocy najnowszych zmian w odpowiednich zasadach przepisów podatkowych dotyczących procedur rozliczania podatku za rok 2017 możemy liczyć na większy zwrot nadpłaconego podatku niż w latach ubiegłych. Stanie się tak, ponieważ uległy zmianie dwa kluczowe parametry określające wysokość podatku dochodowego, jaki przyjdzie nam zapłacić. Są to wartości kwot: obniżającej podatek PIT oraz wolnej od obciążeń podatkowych. Z praktycznego punktu widzenia nie ma między tymi terminami znaczącej różnicy, gdyż to właśnie wysokość kwoty obniżającej podatek określa kwotę zwolnioną od obciążeń podatkowych w danym sezonie rozliczeń podatkowych. Darmowe rozliczenie PIT (szczególnie dobrze prezentuje się w tym roku propozycja wrocławskiej firmy PITax) oczywiście zaimplementuje wprowadzone zmiany tak, że niezainteresowany szczegółami rachunków podatkowych podatnik po prostu odniesie wspomniane korzyści bez potrzeby zgłębiania mechanizmów, w jakie uwikłana jest kwota obniżająca podatek. Jednak dla bardziej dociekliwych z całą pewnością interesujące będzie przedstawienie, przynajmniej w ogólnym zarysie relacji pomiędzy kwotą obniżającą, kwotą wolną i wysokością należnego podatku PIT.

PITy 2018 (jak również wcześniejsza, choć w mniejszym zakresie) pozwalają na zmniejszenie należności podatkowych tym z nas, którzy z wyboru lub konieczności rozliczają się przy zastosowaniu skali podatkowej (innymi słowy na podstawie tzw. zasad ogólny opodatkowania). Dzieje się tak, ponieważ pewna kwota dochodu w ogóle nie podlega obciążeniom fiskalnym (obecnie jest to 6600 zł) – jest to kwota wolna od podatku PIT. Jednak sama ta kwota wynika z możliwości pomniejszenia należnego podatku o kwotę zmniejszającą podatek (aktualnie jest to maksymalnie 1188 zł). Szczegółowe informacje podatnik znajdzie na https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit.

Zwrot podatku z Niemiec coraz bardziej popularny w naszym kraju

W związku z szybkim wzrostem ilości Polaków pracujących w Unii Europejskiej, jak również poprawą osiąganych przez nich zarobków zwrot podatku z Niemiec (podobnie jak zwrot podatku z Holandii) stanowi atrakcyjną opcję dla coraz większej grupy podatników. Programy PIT online dysponują zazwyczaj bazą informacji przydatną przy ubieganiu się o zwrot podatku z zagranicy – niezależnie od tego, czy będzie to zwrot podatku z Holandii, zwrot podatku z Niemiec czy też jakiegokolwiek innego kraju.

Każdy obywatel, który legalnie pracował poza granicami RP i przystępuje do rozliczenia PIT online, powinien poważnie rozważyć zwrot podatku z zagranicy, gdyż ma po temu prawo oraz ma szansę na odzyskanie znaczącej części zaliczek zapłaconych w trakcie pracy na konto podatku PIT w danym kraju. W przypadku RFN można liczyć na średnio 700 euro w czasie jednego roku podatkowego. Kraj ten stał się w czasie ostatnich kilku lat szczególnie atrakcyjny dla polskich robotników z powodu chłonności niemieckiej gospodarki, sąsiedztwa granic oraz otwarcia swojego rynku pracy dla naszych obywateli. W zeszłym roku minęło 5 lat, od kiedy masowo oraz legalnie pracujemy u naszych sąsiadów, z jak się wydaje obopólną korzyścią. W ostatnich latach zatrudnienie Polaków w Niemczech wzrosło niemal dwukrotnie do poziomu 354.000 w roku 2016. Pamiętając o tym oraz mając na względzie decyzję Wielkiej Brytanii o rozwodzie z Unią Europejską, nie należy mieć żadnych wątpliwości nie tylko co do tego, że jest to najbardziej naturalne przeznaczenie dla chcących pracować Europie Zachodniej Polaków, ale także, że silna pozycja Niemiec jako rynku pracy będzie się konsekwentnie umacniać. Niewątpliwym atutem Berlina jest ustawowo gwarantowana stawka min. o wartości 8,5 euro na godzinę. Jednak najważniejsze są wciąż bardzo dobre notowania gospodarki niemieckiej, ogromny potencjał kreowania nowych miejsc pracy oraz stabilny wzrost gospodarczy. Wszystko to sprawia, że dla wielu z nas RFN staje się atrakcyjnym miejscem nie tylko do zarabiania, ale również do osiedlenia się – niewątpliwie niemieckie PITy są znacznie atrakcyjniejsze od krajowych. O ile w latach dziewięćdziesiątych pracowaliśmy głównie jako robotnicy sezonowi, aktualnie w coraz bardziej znaczącym wymiarze znajdujemy zatrudnienie jako wykwalifikowany personel, a nawet sprawując funkcje kierownicze. Z pewnością warto tu wspomnieć polskich lekarzy i pielęgniarki — których z powodu odpływu do Niemiec zaczyna brakować w kraju. Z niemieckich danych statystycznych wynika, że 305.000 Polaków opłaca tam ubezpieczenie społeczne. Nietrudno to zrozumieć pamiętając o oferowanym przez niemieckich pracodawców wynagrodzeniu, którego poziomem wyjściowym jest 1400 euro na miesiąc. Biorąc te argumenty pod uwagę, oczywistym staje się widoczny w Internecie rozwój serwisów profesjonalnie organizujących zwrot podatku z Niemiec (nie są one bezpośrednio związane z PIT online), ponieważ nie wszyscy pracujący tam polscy podatnicy chcą zajmować się tym osobiście.

Wygodny PIT — darmowe rozliczenie PIT

Współczesne PITy w elektronicznym wydaniu oferują podatnikowi dopracowaną metodę na szybkie i bezproblemowe przygotowanie rocznej deklaracji podatkowej. Zasadniczo są też bezpłatne i wymagają mniejszego nakładu czasu i energii niż ich papierowi poprzednicy.

Rozliczenie PIT za darmo w tegorocznym wydaniu gwarantuje każdemu obywatelowi naszego kraju zobowiązanemu do płacenia podatku dochodowego rozliczenie, w którym nie zabraknie żadnego z elementów wymaganych przez organy polskiej administracji podatkowej, a także żadnego odliczenia ulgi lub preferencji rozliczeniowej, z jakiej podatnik mógłby chcieć skorzystać. Wszystko to otrzymujemy w dobrze zaprojektowanym oprogramowaniu, które wyraźnie pomyślane zostało jako narzędzie ułatwiające przygotowanie deklaracji rocznej podatkowej, a nie jedynie pośrednie ogniwo między urzędem skarbowym i podatnikiem. Niewątpliwie programiści pracujący dla najważniejszych na polskim rynku firm oferujących tego rodzaju oprogramowanie wzięli pod uwagę doświadczenia lat wcześniejszych, kiedy to elektroniczne PITy nierzadko były równie trudne do przygotowania, jak wcześniejsze deklaracje podatkowe. W tym roku darmowe rozliczenie PIT bierze na siebie cały ciężar związany z tradycyjnymi trudnościami, jakie napotykaliśmy w rozliczeniach PIT. Podatnikowi pozostaje jedynie poprawne wpisywanie danych osobistych oraz przepisywanie wartości liczbowych z innych dokumentów np. PIT 11 do cyfrowych formularzy. Rozliczenie PIT za darmo pamięta także o naszych potrzebach związanych z możliwymi do przeprowadzenia oszczędnościami podatkowymi. Program samodzielnie oferuje podjęcie każdego typu odliczenia i ulgi, a następnie automatycznie dokonuje wszelkich wymaganych kalkulacji, prezentując nam po wszystkim gotowe rezultaty korzyści podatkowych. Czy będzie ulga związana ze składkami ZUS, czy może ulga wynikająca z dokonanej wcześniej darowizny, czy też jakiekolwiek odliczenie związane z preferencjami podatkowymi dla rodzin, możemy być pewni, że jeśli tylko mamy prawo (i odpowiednie dokumenty) rozliczenie ulgi przebiegnie błyskawicznie. Rozliczenie PIT za darmo umożliwia oczywiście także sprawne rozliczenie wspólne z małżonką lub małżonkiem, a także rozliczenie dla rodzica, lub opiekuna samodzielnie zajmującego się dzieckiem. Z czysto technicznego punktu widzenia, pracując nad PIT w formie elektronicznej, zawsze mamy całkowitą pewność poprawności wszelkich rachunków a przesłanie deklaracji do urzędu skarbowego odbywa się błyskawicznie — za pośrednictwem Internetu. Nie bez znaczenia jest także zwrot podatku — darmowe rozliczenie PIT cyfrowe znacznie skraca czas oczekiwania.

Darmowe rozliczenie PIT i ulgi podatkowe — darowizny w celach pożytku publicznego

RP promuje darowizny kierowane w sfery życia publicznego i społecznego przy użyciu kilku narzędzi podatkowych. Jednym z przykładów jest ulga podatkowa, z której skorzystać można w corocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Nasze PITy 2017 umożliwiają dokonanie odliczenia (subtrakcji od dochodu) dokonanych przez nas w roku 2016 darowizn dla organizacji kierujących się celami pożytku publicznego. Darowizny powinny dotyczyć organizacji określonych w ustawie o działalności publicznego pożytku oraz wolontariacie lub w analogicznych przepisach krajów EU/EOG (w przypadku darowizny dla organizacji zagranicznej). Górny limit tego odliczenia wynosi 6% zadeklarowanego dochodu podatnika.

Ponieważ darmowe rozliczenie PIT umożliwia w tej samej deklaracji podatkowej przekazanie 1% podatku na OPP, trzeba wyraźnie stwierdzić, że są to dwa zupełnie niezależne narzędzia podatkowe — ich kwoty nie sumują się ani w żaden sposób wzajemnie się nie ograniczają. Co więcej, zarówno darowizna, jak i 1% na OPP mogą zostać skierowane do tej samej organizacji bez naruszenia jakichkolwiek przepisów podatkowych.

Standardowe rozliczenie PIT za darmo jest w zupełności wystarczające dla przeprowadzenia odliczenia darowizny na cele społeczne i publiczne. Jednak detaliczne sprawozdanie z odliczenia jest wymagane w załączniku składanym łącznie z roczną deklaracją — powinien to być formularz PIT/O, do którego wprowadzamy następujące dane: wartość darowizny, wartość przeprowadzonego odliczenia, dane obdarowanego. Jedynym wymaganym dowodem dokonania darowizny jest w tych okolicznościach dowód wpłaty na konto bankowe obdarowanego. Żadne, ponad to, oświadczenie ze strony obdarowanego nie jest potrzebne. Oświadczenie organizacji przyjmującej darowiznę oraz określenie wartości darowizny będzie jednak wymagane w razie darowizny odmiennej niż finansowa.

Darowizna możliwa do odjęcia od dochodu powinna uwzględnić przynajmniej jeden z następujących celów: pomoc społeczna i wyrównywanie szans, umacnianie instytucji rodziny, działalności charytatywnej, kultywacja tradycji narodowej, wspieranie mniejszości narodowych, ochrona zdrowia, pomoc niepełnosprawnym, aktywizacja zawodowa, równość płciowa, pomoc emerytom, rozwój gospodarczy, innowacyjność technologiczna, rozwój lokalnych społeczności, nauka i edukacja, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, kultura oraz sztuka, sport i kultura fizyczna, ekologia, turystyka, publiczne bezpieczeństwo, obronność państwa, wolność i prawa człowieka, ratownictwo, pomoc dla ofiar zdarzeń losowych, ochrona praw konsumenckich, europejska integracja, wolontariat, pomoc dla Polonii, pomoc dla kombatantów, promocja RP, prawa dziecka, zapobieganie patologiom społecznym, działalność organizacji pozarządowych, integracja cudzoziemców, bezpłatne poradnictwo obywatelskie.

Znajdź dla siebie proste rozliczenie pit za darmo

W roku 2017, a zatem już od stycznia do kwietnia, możemy znaleźć dla siebie zupełnie darmowe rozliczenie pit. Najkorzystniejsze z nich należą do rozliczeń elektronicznych. W związku z nimi, aby mieć rozliczenie za darmo, musimy mieć jedynie dostępny internet i znaleźć się na portalu podatkowym.

Nowe pity w roku 2017 nie są jeszcze dostępne w nowej wersji, jednak w tej dziedzinie nie trzeba się spodziewać jakichś istotnych zmian. Istnieje natomiast projekt ujednolicenia skali podatkowej i wycofania się liniowego podatku, który miał wysokość 19 %. Dlatego trzeba śledzić w nowym roku zmiany w prawie podatkowym i możliwości jego nowelizacji. W Polsce obowiązek zeznań podatkowych obejmuje większość osób mających jakikolwiek dochód, w tym rencistów oraz emerytów, którzy powinni wypełnić darmowe rozliczenie pit w formularzu dla pracowników – pit 37. Jednakże, ponieważ rozliczenie pit za darmo nie będzie ich dodatkowo obciążało finansowo, należy to raczej do kwestii spełnienia pewnych formalności na rzecz fiskusa. W nowym roku natomiast osoby mające jedynie dodatek 500+ czy pielęgnacyjny, mogą pity pozostawić w szufladzie, gdyż nie będą oni musieli z tego tytułu płacić podatku. Dla osób pracujących i właścicieli przedsiębiorstw przygotowano możliwość rozliczenie pit za darmo przez sprawny i zupełnie darmowy program do pit, który jest powszechnie dostępny i państwowy. Posiada on swoje za każdym razem aktualizowane w nowym roku pity, które są interaktywne i mają wbudowany system automatycznego wykrywania błędów, które wyłapuje on po wypełnieniu pit poprzez proces weryfikacji danych.  Kto jeszcze nie wie, że darmowe rozliczenie pit, jest z całą pewnością możliwe, warto skorzystać z tej dostępnej wersji programu. Poza tym w internecie można znaleźć wiele innych, oferowanych przez prywatnych właścicieli, sprawnych programów, również w opcji rozliczenie pit za darmo, które z pewnością przydadzą się dla przy bardziej skrupulatnych rozliczeniach. Najczęściej tym, czego się od nas będzie jedynie oczekiwało, jako użytkowników tych programów, jest proste zalogowanie się na stronie danego komercyjnego programu w celu korzystania z niego w systemie online. W przypadku, gdy rozliczamy się pierwszy raz za pomocą internetu, można zasięgnąć rady i wsparcia w tej sprawie u doradcy od podatków, czy też innej osoby, która może służyć pomocą w tej sprawie, gdyż ma od nas większe doświadczenie w obsłudze programów komputerowych, choć są one przystosowane dla każdego typu klienta.

Najkorzystniejsze rozliczenie pit za darmo

Jeśli chcemy wybrać ekonomiczne rozwiązanie naszych problemów z podatkami, warto zacząć się uczyć obsługiwać darmowe programy do pit, dzięki którym możemy otrzymać całkowicie darmowe rozliczenie pit.

Kto dotąd sam się trudnił, czy też z pomocą księgowego, rozliczeniem w wersji tradycyjnej deklaracji papierowej, może w łatwy sposób włączyć się w obieg rozliczeń elektronicznych. Jest ono i bardziej optymalne i jest formą rozliczenia pit za darmo. Pity na nowy rok pod względem formalnym są zbliżone w formie do wcześniejszych i dostępne online. Pozostanie zamontować tylko jeden z wielu dobrych i nowoczesnych programów i można być pewnym, że darmowe rozliczenie pit się powiedzie.  Dla podatników nie jest z reguły tajemnicą powszechna stopa procentowa podatków i ich typ, jeśli już od jakiegoś czasu wypełniają rozliczenie pit za darmo w formie papierowej. Nim jednak będziemy się mozolili nad złożonymi obliczeniami na papierze, możemy tę ważną kwestię podatków powierzyć elektronice, gdyż współcześnie działające platformy internetowe potrafią dać również szybkie i perfekcyjne darmowe rozliczenie pit. Do nas zaś będzie należało zorientowanie się jedynie, które pity byłoby dobrze wypełnić i które pity są do nas skierowane. Pity również są darmowe więc nie musimy się obawiać wydatków. I tak pit – 37 jak to zwykło już być w roku wcześniejszym – trzeba wypełnić w przypadku wykonywania pracy nakładczej. Ale także i wykazać w nim – rentę, emeryturę czy stypendium. Pit – 36 jest adresowany dla pracodawców mających firmy, którzy się nie rozliczają ryczałtem, mają oni też wypełnić dla pracownika pit – 11, który należy mu przekazać. Pit – 28 jest zarezerwowany dla przedsiębiorców o przychodach, którzy wprowadzili ryczałtowy system rozliczeń, a więc określoną z góry kwotę przychodu. Pozostałe sprawy związane ze sposobami rozliczania przy użyciu wpisanych przez nas wiadomości wstępnych tj. dochód, przychód, uzysk, obliczane są w systemie automatycznie i nie wymagają naszej korekty. Darmowe rozliczenie pit w sposób elektroniczny to technologia z przyszłością, więc każdy z postępowych podatników powinien powoli nabrać nawyku i przekonania iż rozliczenie pit za darmo w oparciu o internet jest i korzystne i szybkie, już nie mówiąc o jego prostocie.

Przeliczenie na polskie złote świadczenia emerytalno-rentowego z zagranicy

Kwota emerytury bądź renty z zagranicy może być wypłacana dla świadczeniobiorcy  w walucie obcej lub polskiej. Ale zaliczka na podatek, tak jak wszystkie zobowiązania podatkowe, powinna zostać uiszczona na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego w polskich złotych.

 

Obowiązki banków

Świadczenia emerytalno-rentowe przesyłane polskiemu beneficjentowi tych świadczeń  z innego kraju, zazwyczaj trafiają na jego polski rachunek bankowy. Może to być rachunek prowadzony w złotych polskich, w walucie takiej samej jak świadczenie albo w walucie obcej innej niż świadczenie.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podmioty wypłacające emerytury i renty pochodzące z zagranicy zobowiązane są do poboru zaliczek na podatek od tych świadczeń. Obowiązek taki mają  wszystkie podmioty wypłacające emerytury i renty z zagranicy. W praktyce dotyczy to  zwłaszcza banków. Banki działają wtedy jak ZUS wypłacający polską emeryturę, czyli bank rozlicza podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne za swojego klienta-świadczeniobiorcę.

Przeliczenia świadczeń

Powstaje  więc konieczność przeliczenia na polskie złotówki kwoty świadczenia. Trzeba najpierw ustalić przychód w polskiej walucie, a dopiero od podstawy opodatkowania wyrażonej w złotych polskich obliczyć podatek. Zarówno w przypadku prowadzonego przez bank dla świadczeniobiorcy rachunku denominowanego w złotych, jak i rachunku prowadzonego w innej walucie, podstawa do naliczenia zaliczek i składek będzie określana przez bank jednolicie.

Kwestię kursu, jaki należy zastosować do  przeliczenia przychodu podatkowego na polskie złote, reguluje art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.. W myśl tego przepisu, przychód w walucie obcej uzyskany przez osobę fizyczną przelicza się na złote według kursu średniego NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Za dzień uzyskania przychodu uważany jest dzień wypłaty bądź postawienia przez bank do dyspozycji podatnika kwoty emerytury lub renty zagranicznej.

Po ustaleniu podstawy opodatkowania w polskich złotych bank może dokonać obliczenia zaliczki na podatek PIT oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (jeśli jest należna).

Jeśli rachunek świadczeniobiorcy jest prowadzony w walucie obcej, to istnieje konieczność „zwrotnego” przewalutowania kwoty tego świadczenia po potrąceniu podatku w celu ustalenia ostatecznej kwoty w tej walucie, która ma być wypłacona podatnikowi.

Rozliczenie pit 2016

Co do zasady, emerytury otrzymywane od zagranicznych instytucji przez polskich rezydentów podatkowych stanowią przychód podlegający opodatkowaniu PIT, podobnie jak świadczenia wypłacane przez ZUS. Wraz z innymi przychodami opodatkowanymi na ogólnych zasadach, podlegają one stawkom progresywnym, czyli obecnie 18% i 32%.

Od emerytur zagranicznych w ciągu roku podatkowego należy rozliczać zaliczki na PIT. Jeżeli świadczenia nie są uzyskiwane za pośrednictwem polskiego banku (wówczas to właśnie on będzie płatnikiem dla tych zaliczek), to do rozliczania zaliczki zobowiązany jest sam podatnik-emeryt.

Świadczeniobiorca może wykonać roczne rozliczenie pit za darmo. Darmowe rozliczenie pit łatwo wykonać samodzielnie korzystając z dostępnego w internecie programu pit 2016 online. Pity 2016 online rozlicza się łatwo i bezpiecznie. Program do rozliczania pit 2016 wykonuje za podatnika wszystkie obliczenia.