PIT 36 online w rozliczeniu fiskalnym 2018

Obok PIT 37 online i PIT 28 online PIT 36 należy do najczęściej przygotowywanych w naszym kraju elektronicznych deklaracji podatkowych.

PIT 2018 online w postaci formularza podatkowego PIT 36 online będzie przydatny dla każdego podatnika, dla którego osiągnięte w roku 2016 przychody przynajmniej w części nie były procesowanie przez płatnika odprowadzającego w jego imieniu zaliczki PIT organom administracji podatkowej RP. W takim wypadku podatnik jest zobowiązany do samodzielnego ustalania wysokości zaliczek oraz terminowego odprowadzania ich do urzędu skarbowego. PIT online w wersji PIT 36 jest właściwym formularzem PIT dla następujących źródeł przychodów: działalność gospodarcza, działy produkcji specjalnej rolnej, umowy takie jak najem i podnajem, krajowe przychody połączone z samodzielnym odprowadzaniem składek na PIT, inne źródła. W każdym z tych wypadków kluczowa jest forma opodatkowania, jaką obciążone są dochody — PIT 36 zawsze oznacza rozliczanie PIT na ogólnych zasadach podatkowych, innymi słowy wedle skali podatkowej z uwzględnieniem progów podatkowych.

W okolicznościach korzystania przez podatnika z odmiennej formy opodatkowania wobec innych (niewykazywanych w PIT 36) przychodów podatnik prawdopodobnie będzie zmuszony przygotować odrębną deklarację dla przychodów opodatkowanych inaczej niż wedle skali podatkowej. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że mamy w tym wypadku do czynienia z pewnymi ograniczeniami. Dla przykładu, gdyby okazało się w zakresie spółki, że choćby jeden ze wspólników korzysta z ryczałtu jako postaci opodatkowania, żaden inny wspólnik nie uzyska możliwości skorzystania ze skali podatkowej, co oznacza, że nie może rozliczać się w PIT 36. Podobnie prezentuje się sytuacja, w której w zakresie spółki podlegamy obciążeniu podatkowemu w postaci podatku liniowego, a prywatnie preferowalibyśmy rozliczenie wg skali (PIT 36) — nie jest to możliwe z uwagi na fakt, iż opodatkowanie liniowe obejmuje wszelkie postaci aktywności gospodarczej podatnika, jeśli ten uprzednio zdecydował się na liniowy podatek .

Rozliczenie za pomocą PIT 36 online nie powoduje najmniejszych konfliktów w razie rozliczania podatkowej straty z wcześniejszych lat — oczywiście, jeżeli strata odnosi się do źródła przychodów opodatkowanego na ogólnych zasadach podatkowych. Analogicznie PIT 36 online znakomicie nadaje się do kalkulacji podatkowej łącznej ze współmałżonkiem, a także w charakterze osoby samodzielnie wychowującej dziecko. Należy jedynie pamiętać, że żadne z małżonków nie może w tym samym czasie podlegać opodatkowaniu liniowemu, ryczałtowi bądź podatkowi tonażowemu.

Błędy w pit-37 wstępnie wypełnionym przez fiskusa

Rozliczenie pitu przez internet coraz bardziej interesuje podatników. Pit 2017 program pozwolił po raz pierwszy rozliczać zobowiązania podatkowe za rok 2017 z wykorzystaniem usługi wstępnie  wypełnionego przez administrację podatkową pit 37, formularza przeznaczonego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy wybierając wstępnie wypełnione zeznanie unikniemy błędów?

Decydując się na wybór wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego w rozliczeniu pit 2017 należało wziąć pod uwagę, że była  to tylko propozycja rozliczenia przygotowana wyłącznie na podstawie informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2014 r. otrzymanych od płatników pit. Warunkiem poprawności wstępnie wypełnionego zeznania pit 37 jest więc uzyskanie przez administrację podatkową właściwych danych z tych pitów.

Do obowiązków podatnika należy zweryfikowanie poprawności danych z PIT-11, PIT-8C i PIT-R. Administracji podatkowej nie obciążają bowiem skutki złożenia pit wstępnie wypełnionego z błędami przeniesionymi z innych pitów.

Podatnik, który uzyskał dochody nie wykazane w wyżej wymienionych rodzajach informacji pit, musi samodzielnie wpisać pozostałe informacje o przychodach. We wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym nie znajdziemy np. świadczeń otrzymywanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podatnik który otrzymuje takie świadczenia jest zobowiązany wpisać informację dotyczącą tego przychodu samodzielnie.

Po wejściu na odpowiednią stronę mf i uwierzytelnieniu otrzymamy od systemu informację o dokumentach źródłowych, na podstawie których przygotowano wstępne rozliczenie.Na pobranym zeznaniu można edytować wszystkie pola i modyfikować wszystkie zawarte tam dane.

Przed wysłaniem zeznania należy złożyć podpis w formie Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego lub  podaniu danych autoryzacyjnych, a przed złożeniem podpisu sprawdzić i upewnić się, czy deklaracja jest kompletna, wpisane są wszystkie przychody z różnych źródeł, ulgi, uzupełnione załączniki, wskazana OPP, dla której chcemy przeznaczyć 1% naszego podatku.

Dowodem poprawnego złożenia zeznania pit online jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które można pobrać drogą elektroniczną po ukazaniu się komunikatu 200. Pobranie UPO jest możliwe wyłącznie dla dokumentów, które zostały zweryfikowane przez system i uzyskały status 200 informujący o poprawności dostarczenia rozliczenia rocznego pit.

 

Wspólne rozliczenie PIT małżonków

Małżonkowie mogą opodatkować dochody uzyskane w roku podatkowym łącznie, ale pod pewnymi warunkami określonymi przepisami podatkowymi. Wspólny PIT można złożyć jeśli cały rok istniał związek małżeński, że przez ten czas była między małżonkami wspólność majątkowa i żadne z małżonków nie prowadziło pozarolniczej działalności opodatkowanej liniowo, ryczałtem czy w formie karty podatkowej.

Continue reading “Wspólne rozliczenie PIT małżonków” »