Niezbędność urzędu skarbowego online. Portal podatnika

Nowoczesna metoda rozliczeń podatkowych została wprowadzona dzięki możliwości obsługi portalu podatnika oraz pojawieniu się urzędu skarbowego online. Metoda obsługi portalu podatkowego jest w miarę prosta i ekonomiczna.

 

Urząd skarbowy przez internet

 

Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii informatycznych wzrosła możliwość komunikacji także w zakresie obsługi klientów ze względu na pojawienie się urzędu skarbowego przez internet. Możliwe jest skorzystanie z usługi portali podatkowych dzięki korzystaniu z portalu podatnika, ze względu na istnienie platformy elektronicznej, która udostępnia dane płatnika do działającej usługi urzędu skarbowego online.

Dzięki temu wzrosła wygoda tych, którzy są użytkownikami takich portali podatnika i każdy podatnik bez względu na czas i porę może w prosty i łagodny sposób zostać poinstruowany przez odpowiedni program, który przeliczy jego dochody, tak przecież wcześniej trudne do opracowania w tradycyjnym systemie kart papierowych.

 

Ponadto, możliwe jest uzyskanie potwierdzenia wysłania przez urząd skarbowy online, wysłanego zeznania podatkowego, co sprawia, iż ma się pewną gwarancję, iż i wypełniliśmy na portalu podatkowym prawidłowo nasze zeznanie podatkowe, jak i że system dostarczy je do właściwego urzędu skarbowego.

Można powiedzieć, że ten sposób realizacji wyliczeń podatkowych dominuje we współczesnym społeczeństwie i że znacznie usprawnia to pracę urzędów skarbowych przez internet. Dzięki temu nasze dane, które mogliśmy zapisać na portalu podatnika istnieją dla naszego wglądu i do korekty. Istnieje bowiem także i możliwość wprowadzenia korekt do zeznań podatkowych drogą online i system automatycznie kontroluje poprzez program wprowadzane przez nas dane. Jest to niewątpliwie duże ułatwienie całego procesu rozliczania się podatkowego przez zwykłego użytkownika internetu. Tym bardziej, że na portalach podatnika istnieje także szereg instrukcji i czytelnych nawet dla laika zasad użytkowania, które mogą usprawnić cały proces kontaktu z urzędem skarbowym przez internet. Oczywiście następuje także zawsze możliwość pewnej usterki systemu, które nie mogą być całkowicie wykluczone, jednakże zdecydowana jest przewaga korzyści istnienia urzędu skarbowego online, nad możliwymi niedogodnościami, które mogą wystąpić.

Reguły zwrotu podatków z zagranicy. Zwroty podatku z Irlandii, Niemczech, Anglii oraz zwrot podatku z Holandii

Osoby, które pracują za zagranicą będące obywatelami Polski mogą się starać o zwrot podatku z zagranicy. Każdy kraj obowiązuje własny system podatkowy i inne są regulacje dotyczące zwrotu podatków z Holandii i Niemiec a inne – zwrotu podatkowego z Anglii i Irlandii.

Zwrot podatków z zagranicy dla pracowników polskich

Niewątpliwie najistotniejszą kwestią w czasie starania się w zwrot podatku z zagranicy jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów, które ustalone są przez placówki podatkowe w danym kraju.

Każdy z krajów posiada własne reguły zwrotu podatków, lecz wspólna jest im konieczność wypełnienia karty podatkowej. Oczywiście płatnik podatku starający się o jego zwrot, musi także przedstawić inne dokumenty, które mówią o tym, że pracował faktycznie w danym kraju oraz podać, iż jest w nim zameldowany. I tak, zwrot podatku w Niemczech wymaga także okazania, że przebywało się w tym kraju, a więc dokumentów związanych z zameldowaniem oraz czasem pracy i spełnianą w tym kraju rolą pracownika.

Jednakże występujące w tym kraju formularze podatkowe udostępnia pracodawca, o ile oczywiście wspomniany pracodawca jest pracodawcą legalnym. Natomiast zwrot podatku w Irlandii przebiega podobnie jak zwrot podatku w Anglii, więc jeśli ktoś zna zasady zwrotu podatku w Anglii, to aż takim kłopotem nie będzie zwrot podatku w Irlandii. I trzeba w każdym z krajów, także w czasie zwrotu podatku w Holandii pamiętać o potrzebie, tak, jak wszędzie, należnej krajowi, w którym się przebywa, konieczności dostarczenia dowodu tożsamości oraz wszelkich innych dokumentów identyfikacyjnych.

Zgromadzenie odpowiednich dokumentów, a także potrzebnych kart podatkowych właściwych dla danego kraju może być użyteczne przy spełnianiu czynności podatkowych wobec tego kraju, w którym ktoś zdecydował się podjąć pracę. I tak zarówno w czasie zwrotu podatku z Niemiec, zwrotu podatku z Anglii oraz podobnego sposoby rozliczeń dotyczących zwrotu podatku w Irlandii, trzeba się zwrócić o karty podatkowe do pracodawcy. W Holandii istnieją prawdopodobnie podobne zasady regulujące, lecz w tej sprawie należy komunikować się z odpowiednimi placówkami finansowymi. Na pewno w każdej z sytuacji rozliczeń podatkowych jednak warto zabiegać o poradę placówek zajmujących się zwrotami podatków z zagranicy, by możliwie dobrze poradzić sobie na tym polu, ponieważ każdy kraj ma trochę inne ustalenia.

Obowiązujące dokumenty do rozliczeń podatkowych.

Podstawową do rozliczeń jest karta podatnika podobnie, jak i w naszym kraju. Zwrot podatku w Anglii oraz Irlandii opiera się na karcie, którą powinien dostarczyć pracodawca. Są one dwojakiego rodzaju – P- 45 i P – 60 zależnie od tego, kiedy następuje rozliczanie się podatnika. Podobnie w przypadku zwrotu podatku z Niemiec możemy zgłosić się do pracodawcy w celu pozyskania odpowiedniej karty. Jednak prawdopodobnie będą do naszego rozliczenia oczekiwane także i inne dokumenty, dlatego trzeba się przygotować, iż całość wymaganych formalności będzie dość uciążliwa, dlatego lepiej gromadzić wcześniej różne zaświadczenia z miejsc naszego pobytu i pracy, które mogą być bardzo przydatne przy tej okazji.

Przeliczenie na polskie złote świadczenia emerytalno-rentowego z zagranicy

Kwota emerytury bądź renty z zagranicy może być wypłacana dla świadczeniobiorcy  w walucie obcej lub polskiej. Ale zaliczka na podatek, tak jak wszystkie zobowiązania podatkowe, powinna zostać uiszczona na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego w polskich złotych.

 

Obowiązki banków

Świadczenia emerytalno-rentowe przesyłane polskiemu beneficjentowi tych świadczeń  z innego kraju, zazwyczaj trafiają na jego polski rachunek bankowy. Może to być rachunek prowadzony w złotych polskich, w walucie takiej samej jak świadczenie albo w walucie obcej innej niż świadczenie.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podmioty wypłacające emerytury i renty pochodzące z zagranicy zobowiązane są do poboru zaliczek na podatek od tych świadczeń. Obowiązek taki mają  wszystkie podmioty wypłacające emerytury i renty z zagranicy. W praktyce dotyczy to  zwłaszcza banków. Banki działają wtedy jak ZUS wypłacający polską emeryturę, czyli bank rozlicza podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne za swojego klienta-świadczeniobiorcę.

Przeliczenia świadczeń

Powstaje  więc konieczność przeliczenia na polskie złotówki kwoty świadczenia. Trzeba najpierw ustalić przychód w polskiej walucie, a dopiero od podstawy opodatkowania wyrażonej w złotych polskich obliczyć podatek. Zarówno w przypadku prowadzonego przez bank dla świadczeniobiorcy rachunku denominowanego w złotych, jak i rachunku prowadzonego w innej walucie, podstawa do naliczenia zaliczek i składek będzie określana przez bank jednolicie.

Kwestię kursu, jaki należy zastosować do  przeliczenia przychodu podatkowego na polskie złote, reguluje art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.. W myśl tego przepisu, przychód w walucie obcej uzyskany przez osobę fizyczną przelicza się na złote według kursu średniego NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Za dzień uzyskania przychodu uważany jest dzień wypłaty bądź postawienia przez bank do dyspozycji podatnika kwoty emerytury lub renty zagranicznej.

Po ustaleniu podstawy opodatkowania w polskich złotych bank może dokonać obliczenia zaliczki na podatek PIT oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (jeśli jest należna).

Jeśli rachunek świadczeniobiorcy jest prowadzony w walucie obcej, to istnieje konieczność „zwrotnego” przewalutowania kwoty tego świadczenia po potrąceniu podatku w celu ustalenia ostatecznej kwoty w tej walucie, która ma być wypłacona podatnikowi.

Rozliczenie pit 2016

Co do zasady, emerytury otrzymywane od zagranicznych instytucji przez polskich rezydentów podatkowych stanowią przychód podlegający opodatkowaniu PIT, podobnie jak świadczenia wypłacane przez ZUS. Wraz z innymi przychodami opodatkowanymi na ogólnych zasadach, podlegają one stawkom progresywnym, czyli obecnie 18% i 32%.

Od emerytur zagranicznych w ciągu roku podatkowego należy rozliczać zaliczki na PIT. Jeżeli świadczenia nie są uzyskiwane za pośrednictwem polskiego banku (wówczas to właśnie on będzie płatnikiem dla tych zaliczek), to do rozliczania zaliczki zobowiązany jest sam podatnik-emeryt.

Świadczeniobiorca może wykonać roczne rozliczenie pit za darmo. Darmowe rozliczenie pit łatwo wykonać samodzielnie korzystając z dostępnego w internecie programu pit 2016 online. Pity 2016 online rozlicza się łatwo i bezpiecznie. Program do rozliczania pit 2016 wykonuje za podatnika wszystkie obliczenia.